I pinsen ble det underskrevet et opprop til regjeringen om nytt jernbanespor mellom Porsgrunn og Larvik på jernbanestasjonen i Porsgunn. Bak oppropet står alle ordførerne i Grenlandssamarbeidet , fylkesordføreren, LO, NHO og Naturvernforbundet. De krever at arbeidet med Eidangerparsellen skal skje i henhold til opprinnelig plan - oppstart 2011. Eidangerparsellen er et viktig ledd i arbeidet for å i neste omgang få koblet sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

Slik er ordlyden i oppropet som er sendt til regjeringen: ”Togstrekningen mellom Porsgrunn og Larvik er blant de dårligste på Østlandet. Strekningen er rasutsatt og togtilbudet er ikke konkurransedyktig. I ti år har Telemark, som det eneste fylket i landet, hatt jernbanen øverst på prioriteringslisten av samferdselstiltak. Dette er støttet av NHO, LO og kommunene. Allerede i 1997 bevilget Grenlandskommunene 10 millioner kroner i et spleiselag med staten for å få fortgang på planlegging og utbygging.

Et moderne jernbanetilbud med den nye Eidangerparsellen er avgjørende for verdiskaping og miljøsatsing i Grenland. Med Eidangerparsellen går reisetiden ned med 24 minutter. Samtidig kan landets største eksportindustriområde endelig få tilgang til et effektivt og moderne transportnett, og flytte godstransport fra vei til bane.

Det vil både sikre fremtidig virksomhet og gi betydelig mindre klimautslipp. Eidangerparsellen er nå endelig inne i Nasjonal Transportplans første planperiode, og Jernbaneverkets hanlingsprogram legger opp til byggestart i 2011.”


av Torkelsen, Jan H., publisert 26. mai 2010 | Skriv ut siden