Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ga i dag uttrykk for at det er meget positivt at det er utarbeidet en kommunedelplan for Øyslebø. Fra Vest-Agder fylkeskommunes side vurderes planen som godt gjennomarbeidet der blant annet en tidligere mulighetsstudie er lagt til grunn. Planen danner derfor et godt utgangspunkt for videre utvikling av Øyslebø. Fylkeskommunen har ingen innvendinger til den foreslåtte arealbruken som blant annet omfatter åtte planlagte nye boligfelt med til sammen rundt 60 nye boenheter. Sentrumsområdet i Øyslebø er utvidet for å kunne gi plass til etablering av ytterligere servicefunksjoner. Det legges videre til rette for en sammenhengende gang- og sykkelvei gjennom sentrum.

Hovedhensikten med planforslaget er følgende:

 • Gi mulighet for utvidelse og videreutvikling av dagens sentrum
 • Mulighet for fortetting i bebygde områder
 • Mulighet for utbygging av nytt sentrumsnært boligområde.
 • Sikre at mesteparten av den dyrkede jorden i Øyslebø og grønnstrukturen langs elva bevares
 • Sikre at det ikke etableres nye boligområder i flomutsatte områder

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. mai 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer