Vest-Agder fylkeskommune fikk i fjor tildelt en ramme på 30,7 millioner kroner gjennom statsbudsjettet til regional næringsutvikling. Fylkeskommunen la inn ytterligere 4,4 millioner kroner i potten slik at disponibel ramme ble på henimot 35,1 millioner kroner. Fylkesutvalget ble tirsdag informert om hvordan midlene ble anvendt og hva som er rapportert om tilbake til Kommunal- og regionaldepartementet. Resultatet er at midlene har utløst partnerskapsprosjekter og tiltak for en total sum på rundt 220 millioner kroner. Det vil si henimot en seksdobling. Viktige partnere har vært kommuner, regioner, Aust-Agder fylkeskommune, Innovasjon Norge-Agder, Norges Forskningsråd, Fylkesmannens landbruksavdeling og næringslivet.

I rapporten fra fylkeskommunen uttrykkes det at det er grunnlag for å konkludere med at det kan dokumenteres at effekten av innsatsen langt på vei svarer til forventede resultater. Samlet innsats ligger innenfor budsjettrammen.

Resultatene viser at det er målbare positive effekter av måter de offentlige virkemidlene er brukt på i Vest-Agder. Antallet registrerte nyetableringer i fylket er fortsatt meget høy. Graden av innovasjon i Vest-Agders næringsliv er høy. Blant annet derfor er det gledelig at NODE er kommet med i NCE og EYDE i ARENA. Vest-Agder har en høy andel av sysselsettingen innen eksportrettet vareproduksjon, som er følsom for konkurranse og konjunkturer. Kravet til økt produktivitet innfris på en fin måte. Men disse kravene vil fortsatt skjerpes, og det konkurranseutsatte næringslivet trenger offentlig stimuli til lønnsomme omstillinger og enda bedre konkurransekraft. Et viktige moment i den sammenheng er at behovet for en effektiv innretning for risikokapital til gode tiltak er større enn tilgjengelige ressurser. Et annet moment er at Vest-Agders konkurrenter befinner seg i økende grad i regioner innenfor EU i nærheten av landsdelen, som alle disponerer betydelig mer utviklingsmidler og risikokapital enn Vest-Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. mai 2010 | Skriv ut siden