I første halvdel av mai starter utbedringen av fylkevei 465 mellom Sande og Kvåle i Farsund. Målet er å bli ferdig sommeren 2011. Prosjektet Sande - Kvåle er en er en videreføring av prosjektet Hanesund - Sande som ble åpnet høsten 2009. Dette nye prosjektet innbefatter bygging av tre kilometer ny vei, nytt kryss ved Kvåle, 200 meter atkomstsveier og etablering av ny båthavn med molo. Risa AS er valgt som entreprenør. Anleggsområdet blir langs Åptafjorden og har atkomst fra Farsund i sørvest via ny tunnel gjennom Ravneheia. Fra nord er det atkomst fra Kvinesdal og Lyngdal via Åpta. Entreprenørens riggområde vil ligge ved Kvåle.

En vesentlig del av anlegget vil bestå av sjøfyllinger. Disse fyllingsarbeidene blir i hovedsak utført med lektertransport. Selve lekterterminalen blir plassert omtrent midt på parsellen. I dette området er det også regulert et areal der det vil bli sprengt ut de steinmassene det er behov for. Det er stort massebehov både til sjøfyllinger og til ny veitrase.
Skolebussen skal frem
Anleggsarbeidene vil i perioder hindre framkommeligheten for trafikanter. Entreprenøren får tillatelse til å stenge veien fire ganger i døgnet med en varighet på inntil 30 minutter per gang. Dette skal likevel ikke gå ut over skolebussen. Deler av vegen, maksimalt 500 m, kan også til tider bli innsnevret til ett kjørefelt. Det vil da enten være trafikklys eller manuell dirigering.
Det er planlagt videre utbygging fra Kvåle til Ulland. Utbygging av denne parsellen starter sannsynligvis på nyåret 2011.
Kilde: Statens vegvesen
Åptafjorden
Det vil bli transportert masse på lektere i Åptafjorden.

av admin, publisert 4. mai 2010 | Skriv ut siden