-Eksportverdien av bearbeidede varer fra næringslivet i Vest-Agder er fremdeles høyest i landet. Fra et rekordhøyt nivå i 2007 ble den vesentlig redusert gjennom 2008, men med en markant mindre negativ virkning i 2009. Vest-Agder har fortsatt en positiv befolkningsutvikling med vel en prosent vekst i 2009. Ledigheten har steget noe. Men i denne sammenhengen var fylket likevel relativt skånet for den globale resesjonen i forhold til landsdelens internasjonale engasjement og tilsvarende påvirkninger i tidligere år skulle tilsi, skriver næringssjef Johan Pensgård i en rapport om næringsutviklingen i fylket i fjor som for tiden behandles i fylkeskommunens politiske organer.

Næringssjefen peker på at et tiltagende rentenivå etter oktober 2009 og en styrket krone gjennom store deler av 2009 har bidratt til en skjerpet konkurransesituasjon i relasjon til utlandet. Men tross dette har store deler av eksportindustrien i Vest-Agder opprettholdt en etter forholdene høy kapasitetsutnyttelse. Dette har hatt flere årsaker. En av disse er at det er god produktivitet i metallindustrien og tegn på bedret etterspørsel i slutten av 2009. En annen årsak er lange kontrakter for leverandørindustrien til olje-/gassektoren kombinert med etter forholdene høy oljepris, som etter hvert ferdigstilles. Ellers har eksportindustrien positiv etterspørselseffekt rettet mot mange andre mindre underleverandører i regionen.
-Landsdelens internasjonale næringsliv utgjør en stadig større andel. I denne sammenhengen erElkem Solars anlegg i Kristiansand tilstrekkelig tilgang på kvalifisert arbeidskraft og energi viktig. Omstillingsevnen og produktivitetsforbedringen er fortsatt god. Den kraftintensive industrien i Vest-Agder er den reneste med minst utslipp og den mest energieffektive i en global sammenheng. Leverandørindustrien til olje- og gassektoren hjemme og ute har tilegnet seg mye av de samme gode egenskapene. Denne gruppen av bedrifter leverer teknologiløsninger av ypperste klasse. Men kravene til konkurransekraft i de internasjonale markedene skjerpes, skriver Pensgård.

-I sum betyr dette at behovet for internasjonalisering og effektiv markedstilpasning stadig øker. Utfordringene blir derfor fortsatt å prioritere strategier og tiltak, som imøtekommer behov for nyskaping og omstilling for å bedre konkurransekraften. Herunder fins også utfordringer med hensyn til å ta ut vekstpotensialet innen reiselivet og å utnytte lokale fortrinn og ressurser, med tanke på å videreutvikle/utvikle småsamfunn, konkluderer næringssjefen..

av admin, publisert 10. mai 2010 | Skriv ut siden