I handlingsprogrammet for fylkesveier, som ble vedtatt i fylkestinget i desember i fjor, ble det fastsatt at de gang- og sykkelveier som i 2009 hørte til de øvrige riksveier skulle overføres til fylkeskommunen sammen med riksveiene fra 2010. Fylkeskommunen gikk samtidig inn for at det skulle ryddes opp i eierskapet til gang- og sykkelveier som kommunen eier, men som ligger langs eller direkte avlaster dagens fylkesveier. Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om at overtakelsestidspunktet har blitt satt til 1. juli av praktiske årsaker. Den samlede veilengde som foreslås omklassifisert er 56 kilometer. Anslått vedlikeholdskostnad er 40.000 kroner per kilometer. Totalt vil drift og vedlikeholdsbudsjettet bli belastet med 2,5 millioner kroner årlig.

Årsaken til ar overtakelsestidspunktet har blitt satt til 1. juli er at på det tidspunktet har alle veiene blitt feid for sommeren og brøyteskader blitt rettet opp. I tillegg er det tidspunktet som det erfaringsmessig skjer minst uforutsette driftsrelaterte oppgaver på veiene.

De gang- og sykkelveiene som per 1. juli i år ikke har oppfylt kravene som er satt som forutsetninger for omklassifiseringen, vi få en ny mulighet 1. juli 2011. I hovedsak er det uavklarte grunneierforhold som kan være årsaken til dette.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. juni 2010 | Skriv ut siden