Statens vegvesen har oversendte forslag til budsjett for 2011 for statlig eide veier til Vest-Agder fylkeskommune. I Vest-Agder gjelder dette E18 og E39, riksvei 9 fra Kristiansand mot Setesdalen og riksvei 41 fra Timenes med arm til Kjevik. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ga i dag Statens vegvesen tilbakemelding om at det er sterkt beklagelig at investeringsnivået som er forespeilt i Nasjonal Transportplan ikke opprettholdes. Trafikksikkerhetstiltak, spesielt på E39, må etableres fortløpende, uavhengig av den pågående konseptvalgutredningen for opprusting av veien. I tillegg er fremkommelighetstiltak i vintersesongen samt belysning av gjenstående tunneler på E39 viktige.

Når det gjelder europaveien er det i budsjettforslaget lagt inn 90 millioner kroner til prosjektet Vigeland - Osestad. Dette inngår i det allerede pågående prosjektet og dekker deler av restbehovet på 264 millioner kroner per 1. januar 2011. I tillegg skal det sikres et parti av veien vest for Lyngdal ved Møska for totalt 5,7 millioner kroner. Trafikksikkerhetstiltak i Søgne og Lenefjorden fullfinansieres med henholdsvis ti og fire millioner kroner. Kollektivfelt på E39 ved Fidjetoppen - Breimyrveien er forslått med sju millioner kroner. Dette prosjektet samfinansieres med andre kilder blant annet belønningsmidler.

Oppgradering av knutepunkter for kollektivtransport ligger inne med 3,1 millioner kroner, men dette er for hele strekningen fra Oslo til Stavanger. Signaler tilsier at det kan komme et mindre beløp til kollektivknutepunkt på Vigeland og på Romsletta i Lyngdal.

På riksvei 9 er det forslag om diverse trafikksikkerhetstiltak fra Høiekleiva til Homstean i Vennesla kommune, samt tiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjon på strekningen Gangdalen – Hommeren i Kristiansand kommune. Totalt er det foreslått trafikksikkerhetstiltak på strekningene for til sammen tre millioner kroner . Bussholdeplasser langs riksvei 9 i Vest-Agder er forelått oppgradert med en halv million kroner

Budsjettforslaget gir ingen tildeling til riksvei 41.


av Torkelsen, Jan H., publisert 9. juni 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer