Fylkesutvalget i Vest-Agder mener en sammenslåing vil gagne utviklingen av Agder som landsdel og bidra til en mer effektiv forvaltning på fylkesnivå. Et demokratisk valgt fylkesting vil kunne

Pågående presse i fylkesutvalget
Det var en sterkt pågående presse som fulgte sammenslåingsdebatten i fylkesutvalget.
erstatte mindre demokratiske samarbeidsorganer. Til sammen vil dette gi større slagkraft utad.

Fylkesutvalget viser til at det politiske flertallet i Vest-Agder har gått til valg på standpunkt om ett Agder. Det har i høringsrunden heller ikke kommet frem sterke ønsker om folkeavstemning i Vest-Agder. derfor anbefaler fylkesutvalget at det ikke gjennomføres folkeavstemning i Vest-Agder.

Fylkesutvalget innstiller videre på at dersom fylkestinget i Aust-Agder vedtar å gjennomføre en folkeavstemning, så anmodes det om at det skjer snarest mulig. Fylkestinget i Vest-Agder vil ta endelig stilling til sammenslåing så snart avstemningsresultatet fra en eventuell folkeavstemning i Aust-Agder foreligger. Det vil være avgjørende for Vest-Agder at en eventuell sammenslåing kan gjennomføres senest fra 1. januar 2014.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. juni 2010 | Skriv ut siden