Departementet føreslår å gjere endringar i plikta til å stille til val. I dag har ein plikt til å stille til val dersom ein blir nominert, sjølv om ein ikkje ønskjer det. For å krevje fritak frå dette, må ein i realiteten melde seg inn i eit anna politisk parti enn den lista ein er ført opp på. OSSE meiner dette kan vere i strid med internasjonale prinsipp som foreinings- og organisasjonsfridom. Departementet føreslår at ein kan krevje fritak dersom lista ein er sett opp på representerer eit politisk syn som er i strid med eins eige utan å måtte melde seg inn i eit anna parti.

Det er viktig at dei som har ansvaret for gjennomføring av valet opptrer upartisk, og at veljarane har tryggleik for at dette er tilfelle. Departementet vil derfor vurdere om lova bør endrast slik at listekandidatar ikkje lenger kan sitje i stemmestyra eller gjere teneste som stemmemottakarar i vallokala. I høyringa ber ein om innspel frå kommunane på dette punktet.

Det blir vidare føreslått å krevje at valurner skal forseglast på valdagen. I dag er det berre krav til forsegling ved transport og oppbevaring og ved førehandsrøystinga. Departementet er einig med OSSE i at denne praksisen kan vere i strid med internasjonale standardar.

Kommunalminister Liv Signe Navarsete (SP)
Kommunalminister Liv Signe Navarsete (SP)

OSSE ber også om at Noreg vurderer fordelinga av mandata mellom dei ulike valkrinsane. Det blir ikkje gjort framlegg om endringar på dette punktet. Berekninga som ligg til grunn for fordelinga tek omsyn til representasjon knytt til både geografi og politikk.

- Det har vore semje i norsk politikk om at distrikta høvesvis skal vere sterkare representert enn meir sentrale strok. Grunngjevinga finn vi i politiske, kulturelle og næringsøkonomiske tilhøve. Innbyggjarane skal bli høyrde uavhengig av kvar dei bur, seier Navarsete.

Etter vallova skal det gjerast nye mandatberekningar kvart åttande år for å fange opp endringar i busettingsmønsteret. Neste berekning vil skje våren 2012, altså før stortingsvalet i 2013.

Høyringsfristen er sett til 1. september 2010.


av Torkelsen, Jan H., publisert 22. juni 2010 | Skriv ut siden

Tema for konferansen er ”Mangfold i sal og på scene” og tar utgangspunkt i det profesjonelle kunst- og kulturlivet. Foredragsholdere er bl.a: Silje Bull Njaa Larsen, Lorenz Khazaleh, Rolf Gupta, Eli Borchgrevink, Eva Dønnestad, Beate Svenningsen, Kathrin Pabst.  Konferansier: Karyn Bennet-Lund.

Konferansen er for alle, men vil være av spesiell nytte og interesse for kultur- og kunst aktører, kulturmedarbeidere, politikere,arrangører og formidlere.

Vi ønsker med konferansen å bidra til å skape en interesse og bevissthet til å jobbe målretta for å gjenspeile det kulturelle mangfoldet som finnes i Agder. Vi ønsker at ulike kulturaktører kommer sammen for å drøfte og utfordre hverandre og ikke minst møtes for ideutveksling og kontakt innenfor dette viktige fagfeltet. Se vedlegg for konferanse program.

Som avslutning på konferansen og åpningsmarkeringen av Mangfoldsåret i Kristiansand, vil

det arrangeres en stor konsert/fest på Christiansholm festning kl. 19.00.

Konserten er åpen for alle innbyggere i regionen og er en viktig del av åpningsmarkeringen hvor mangfoldet i Kristiansand og regionen står i sentrum. Se vedlegg for konsertplakat.

Artister: Afrisah, Chi Wah Wah, KIA gospelkor, Musikalgruppe Kristiansand kulturskole Milica Toskov Hovde, Samsaya .

Fingermat servering fra ulike verdenshjørner.

Mangfoldighetskonsert og konferanse.
Plakaten til Mangfoldighetskonsert og konferanse.

Kontaktpersoner:  Helene Hostad, Kristiansand kommune, telf.: 38 07 51 53 og Inga Lauvdal, Vest-Agder fylkeskommune, telf.: 38 07 45 61.

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer