Vest-Agder fylkesting uttrykte i sist møte tilfredshet med at etablering av reiselivsselskapet Visit Sørlandet AS nå er på plass. Fylkestinget besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med et ekstra driftstilskudd i 2010 til selskapet på inntil en halv million kroner. Fylkestinget fattet i i fjor vår vedtak om etablering av Visit Sørlandet AS som landsdelens markedsføringsselskap fra 1. januar 2010 og bevilget inntil 1,25 millioner kroner til aksjekjøp og 0,25 millioner kroner til etableringskostnader.

Fylkestinget vedtok i fjor også å tegne aksjer i selskapet Visit Sørlandet Booking AS - tidligereLillesand havn Skattejakt AS - for 250.000 kroner som ledd i restrukturering av selskapet og innlemming av dette under Visit Sørlandet AS. Dette er det nå enighet om og aksjonærene i Visit Sørlandet Booking blir aksjonærer i Visit Sørlandet AS. Det betyr at dette selskapet nå får inn følgende aksjonærer i tillegg til fylkeskommunene: Dyreparken Utvikling, Color Line, NHO, BIT Reiseliv (Innovasjon Norge) og Nordea

Det ble avholdt generalforsamling i Visit Sørlandet AS 8. juni og valgt nytt styre hvor reiselivsnæringen er representert.


av Torkelsen, Jan H., publisert 18. juni 2010 | Skriv ut siden