Fylkestingene i begge Agder-fylkene har i dag enstemmig vedtatt Regionplan Agder 2020. Planen skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i Agder. Arendal kommune og Kristiansand kommune skal inviteres som likeverdige parter med fylkeskommunene i arbeidet med å følge opp planen. Det har vært en lang planprosess og bred høring av utkastet til Regionplan Agder 2020. Det er kommet inn en rekke høringsuttalelser og det er bred tilslutning til planens innhold.

Klare og forpliktende tidsfrister gjør det mulig å redusere tidsbruken for veiutbygging innenfor dagens lovverk, signaliserte samferdselsminister Marit Arnstad på et møte med KS i forrige uke, skriver KS på nett. Tema for møtet var blant annet alternativ finansiering av kollektivtransport og raskere planleggingstid. Arnstads signaler var i samsvar med innspill KS har gitt til transportetatenes planforslag til NTP. Der ses det betydelige forbedringsmuligheter innenfor dagens regelverk og planregime og gevinster i at departementene samordner sin praktisering av regelverket.

av admin, publisert 15. juni 2010 | Skriv ut siden