Fylkesvaraordfører Toril Runden (AP) fikk tirsdag støtte av fylkesutvalget for et forslag om at fylkestinget skal ta initiativ til et pilotprosjekt i Vest-Agder om levekårsutfordringer. Administrasjonen i fylkeskommunen skal foreta en vurdering av et mulig samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune, en relevant primærkommune og en relevant privat bedrift/sammenslutning av bedrifter for å motvirke folkehelse-, sykefravær- og uførhetsproblematikk gjennom et pilotprosjekt. Prosjektet må ha til formål å peke på hvordan en kan minske de spesielle problemene som fylket har på de nevnte områdene. Det legges opp til at fylkestinget kan få en sak med en slik vurdering i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember.

-Agderfylkene sliter med ulike leverkårsproblemer. Disse er løftet frem som en spesiell utfordring i Regionplan Agder 2020. På samme måte som regionen har tatt utfordringene som ligger i lav plassering på likestillingsstatistikken og det lave utdanningsnivået i landsdelen gjennom en stor landsdelsdugnad på Agder for å bedre situasjonen, må en tenke samarbeid i bred forstand når det gjelder folkehelse og levekår, sier fylkesvaraordføreren.

Runden viser til at Vest-Agder fylkeskommune har et godt fagmiljø på folkehelse og at det finnes primærkommuner og enkeltbedrifter som har tatt tak i utfordringene med høyt sykefravær og høyt uførhetsnivå.

-Vest-Agder fylkeskommune bør ta initiativ til et pilotprosjekt der en ser offentlige og private ressursmiljøer under ett for å bedre landsdelens plassering på levekårsstatistikkene.Et slikt pilotprosjekt vil ha gode muligheter for å få statlig oppmerksomhet og påfølgende midler til gjennomføring av prosjektet, sier fylkesvaraordfører Toril Runden.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. juni 2010 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)