Han ser at det ligger store utfordringer og venter på han. – NAV har en utfordring i det å koble kunnskap og regelverk på en best mulig måte, men med min kompetanse som lege og folkehelsearbeider i VAF skal jeg bidra til å f. eks få ned unødvendig langt sykefravær. Da skal jeg jobbe opp mot sykemeldere (bl.a. leger, fysioterapeuter osv.).
Drangsholt forklarer at jobb-bytte ikke på noen måte skyldes uroligheter rundt en evt. fylkessammenslåing, men at han hadde lyst til å avslutte sin yrkeskarriere som lege. – Jeg har mye av min identitet knyttet opp mot det å være lege. Selv om jeg har fylt min nåværende stilling med min medisinske kunnskap så har det ikke vært en legepraksis, som min gamle mor (92 år) sier. Hun er glad for at jeg igjen skal praktisere som lege og jeg er selvsagt også fornøyd med at min kompetanse er etterspurt i en alder av 60 ½ år. Det håper jeg flere får oppleve. Så som du forstår er dette jobb-bytte ikke en flukt fra noe, men til noe. Han er tydelig på at han kommer til å savne mange gode medarbeidere. – Det er god temperatur her, både opplever jeg det i strategi og utviklingsenheten spesielt, mot det politiske miljøet og fylkeskommunen generelt. Her har jeg opplevd vennlighet, saklige kollegaer og gode personlige relasjoner. VAF er et veldig profesjonelt arbeidssted.

Hvorfor vil du over til NAV da?

Har jo fått kommentarer som ”trodde ikke du var så dårlig?”, sier han og ler, før han fortsetter mer alvorlig: Jeg hører at møte med NAV har vært utfordrende. Jeg tror ikke de har klart å få til en god felles plattform ennå. Det er bl.a. det jeg skal få jobbe med. Jeg synes det er spennende å få en så tung samfunnsaktør til å jobbe bedre for å la folk få bruke seg selv og egne ressurser på en best mulig måte. Særlig jobbe med forebygging og hindre at folk opplever tapsfølelser eller manglene mestring eller at vi ikke gir rom for mangfold på Sørlandet. Her på Agder har vi en særlig utfordring blant unge. De sier de ikke ble sett! Oppstrømstanken med tidlig intervensjon og forebygging, gi folk og familier det de trenger for å fungere optimalt til enhver tid. Dette gjør vi best ved å trekke frem problemer og ikke gjemme de bak blondegardinene. NAV skal være siste skanse. Hvis vi ikke lykkes så medfører det store tap for enkelt menneske og for samfunnet, når den enkelte ikke får bidra med det de faktisk kan klare å bidra med. Nå høres jeg neste ut som en politiker, avbryter han seg selv, men mener jobben ligger i skjæringspunktet mellom politikk og fag. – Nå skal jeg bruke min faglighet til å gjøre mulighetene for den enkelte bedre.

Hva er den største utfordringen til den som måtte bli din etterfølger?

Konkretisering av Folkehelseplanen fremover. Vi må sørge for bedre sosial likheter. I dag gir ulik sosial bakgrunn store ulikheter i levekår. Forskjeller i utdanning/inntekt/verdighet gir ulik helse. I Oslo lever den med lav utdanning og lønn gjennomsnittlig 6 år kortere enn den med lang utdanning. Lite tyder på at det er radikalt bedre her. Vi må utarbeide anstendige og velfungerende planen for å få utviklingen i rett vei, avslutter doktor Drangsholt, lege med en grunnleggende tro på menneskets iboende ressurser. Sine ressurser vil han fortsatt bruke for å gjøre landsdelen nedre for enkeltmennesker. Men nå altså i ny jobb for NAV på Tangen i Kristiansand.

av Macdonald, Cheryl, publisert 25. juni 2010 | Skriv ut siden