Den 06 april vedtok HKU forslag til kriterier for tildeling av tiltaksmidler i forhold til å skaffe flere kontrakter inne lærefagene. Dette gjelder tiltak både til lærlinger og lærekandidater. Det er nå åpnet opp for å fremme søknad om tiltaksmidler og under følger kriteriene for en slik tildeling. Søknader blir vurdert av Utdanningsavdelingen ved Fagopplæringsseksjonen. Søknadsfrist er fortløpende og søknaden må innholde en kort beskrivelse av hva det søkes om samt en kort fremdriftsplan for disponeringen. Det vil bli krevd rapport for bruken av midlene

Seksjon fagopplæring har tidligere invitert opplæringskontor og bedrifter til innspill om hva midlene skal brukes til. Få innspill er mottatt. Gjennom drøftinger med opplæringskontorenes arbeidsutvalg i midten av mars, og gjennom drøftinger internt og med andre fylkeskommuner foreslår en at tiltaksmidlene innrettes mot følgende tiltak:

• Stimuleringstiltak til de bransjer som har rapportert om at de sliter med nedgangstider (fylkeskommunen vil gå i dialog med disse og en ser for seg differensierte opplegg)

• Rekrutteringskampanje – generelt behov for flere lærebedrifter. Opplæringskontorene kan stimuleres til kontinuerlig rekruttering av nye lærebedrifter, og fylkeskommunen kan iverksette egne rekrutteringstiltak etter
behov.
• Stimulere opplæringskontorene (i noen sammenhenger skoler) slik at de iverksetter bransjevise tiltak hvor opplæringskontoret tar ansvar for å gi et tilbud til alle søkerne gjerne i samarbeid med skoler og andre. Forslag om at opplæringskontorene søker (eller går i dialog med) fylkeskommunen om tiltaksmidler til å iverksette tiltak for at alle skal bli formidlet. Det rapporteres på bruk av midlene. Anvendelsen av midlene vil bli differensiert.

• Benytte kryssløp som et virkemiddel. Fylkeskommunen tar kontakt med søkere for å spørre om kryssløp er interessant. Eventuelle kostnader ved dette dekkes av tiltaksmidlene etter søknad.

• Igangsette arbeid med å skape arenaer hvor søkere uten læreplass møter etter skolestart for å bli avklart og eventuelt veiledet videre i opplæringssystemet (kvalifisering, praksisplass, skoleplass eller annet).
Tildeling av tiltaksmidler vil bli vurdert underveis gjennom hele formidlingsprosessen

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer
 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer