-Det er, etter mitt skjønn, ikke behov for noe eget mobbetilsyn eller nytt byråkrati innen den statlige forvaltningen, - forutsatt at skoleeierne arbeider mot mobbing og trakassering med samme alvor og systematikk som vi gjør hos oss. Manifest mot mobbing understreker at den viktigste innsatsen for å bekjempe mobbingen må skje lokalt, der barn og unge befinner seg, sa fylkesordfører Thore Westermoen i fylkestinget tirsdag da han besvarte en interpellasjon fra fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe. Kleppe tok i sin interpellasjon til orde for at det må opprettes et mobbeombud i Vest-Agder.

Westermoen pekte på at fylkeskommunens systematiske arbeid over tid mot mobbing har gitt gode resultater. Han mener at dette arbeidet bør videreføres og utvikles, fremfor å etablere nye systemer og organer for oppfølging. -Jeg deler interpellantens bekymring over at mobbing ser ut til å være et økende problem i norsk skole, og er enig i at det er nødvendig å arbeide aktivt for å snu denne utviklingen. Dersom stortinget vedtar å innføre mobbeombud, vil Vest-Agder fylkeskommune selvsagt rette seg etter dette. Men behovet for et slikt ombud kommer ikke fra våre skoler eller fra fylkeskommunene som skoleeier.


av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2010 | Skriv ut siden