Da fylkestinget i Aust-Agder i går avholdt ekstraordinært møte om justering av bompengeordningen på E18 var det 22 av 35 representanter som valgte å takke nei tilbudet fra Vest-Agder fylkeskommune om forskuttering av 10 millioner kroner til planlegging av E18 Arendal – Tvedestrand. De 22 representantene vil heller hente inn midlene gjennom bompenger. De vil ha etablert en ny elektronisk bomstasjon vest for Lillesand på ny E18.

Aust-Agder fylkeskommune vil nå sende en søknad til Samferdselsdepartementet om å få aksept for den finansieringsløsningen fylkestinget går inn for. Dersom samferdselsministeren velger å følge opp fylkestingsvedtaket må det fremmes et forslag til Stortinget som endelig avgjør saken.

Vedtaket som fylkestinget fattet med 22 mot 13 stemmer er å sende søknad om justering av bompengeordningen på E18 til samferdselsdepartementet basert på følgende forutsetninger:

1. Aust-Agder-pakka søkes utvidet med inntil 200 mill. kroner. Økte bompengeinntekter brukes til å sikre nødvendige planleggingsmidler og trafikksikkerhetstiltak. Følgende prosjekter gjennomføres i prioritert rekkefølge:

  • a) Planlegging E18 Arendal –Tvedestrand. 25 - 50 mill. kroner.
  • b) Planlegging og bygging av gang- og sykkelveg fv 402 Storemyr – Birkeland. 80 - 100 mill. kroner.
  • c) Planlegging og bygging av gang- og sykkelveg E18 Tvedestrand grense –Lillevåje. 30 – 40 mill. kroner.

2. Dersom departementet kan gå med på å utvide rammen til 270 millioner kroner, ønsker fylkestinget at følgende prosjekter gjennomføres i prioritert rekkefølge i tillegg:

  • a) Etablere forbedret kollektivtilbud for pendlere på strekningen Arendal – Kristiansand. 2 millioner pr år. Samlet inntil 20 millioner kroner.
  • b) Delfinansiere utbygging av Vinterkjærkrysset. Det forutsettes at staten fullfinansierer prosjektet. Inntil 50 millioner kroner.

3. Bompengetaksten fordeles likt på ny bomstasjon og eksisterende ved Omre. Gjennomgangstrafikken betaler samme takst som i dag, men fordeles på to innkrevingssteder.

4. Dagens takstreglement og rabattordninger videreføres slik at en fortsatt kan oppnå 0 - 50 % rabatt på bomtakstene.

5. Bomstasjonen ved Svennevig på gamle E18 gjenåpnes ikke. Målsettingen er at nytt innkrevingssted er i drift senest fra 1/1 2011.

Fylkestinget tar til etterretning at fylkesutvalget vedtok å forskuttere inntil 10 millioner kroner til planlegging av E18 etter Kommunelovens § 13 (hasteparagrafen).

Mindretallet stemte for følgende vedtak:

1. Planlegging av Europaveier er et statlig ansvar.

2. Aust-Agder fylkesting viser til vedtak i Vest-Agder fylkesutvalg i sak 90/10, og takker ja til tilbudet om forskuttering av kr. 10 mill. til planlegging av E18 Arendal – Tvedestrand.

3. Det forutsettes at Vest-Agder fylkeskommune inngår egenavtale om tilbakebetalingen av forskutteringen med Statens vegvesen.

4. Aust-Agder fylkeskommune forskutterer et beløp begrenset oppad til 15 mill. for å sikre raskest mulig fremdrift i prosjektet.

5. Kostnadene ved forskuttering innarbeides i kommende økonomiplan.

6. Fylkesrådmannen får fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med Statens vegvesen for forskutteringen og vilkårene for tilbakebetalingen.


av Torkelsen, Jan H., publisert 31. august 2010 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)