Regjeringen har i statsråd i dag lagt frem forslag om utbygging og finansiering av fylkesvegprosjektet Hidra fastlandsforbindelse i Flekkefjord kommune - Utbygginga av fastlandssamband for Hidra vil betra transportforholda for folk og næringsliv og gi køyretid for arbeids- og fritidsreiser mellom Hidra og Flekkefjord. Ny veg, i undersjøisk tunnel, vil leggja betre til rette for busetnad og meir arbeidspendling, utvikling av reiselivstenester og fritidsaktivitet, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding.

Det nye vegprosjektet vil erstatte dagens fylkesvegferjesamband Kvellandstrand – Launes. Prosjektet omfatter bygging av om lag 3,5 kilometer ny tofelts fylkesveg mellom Kvellandstrand og Bukkestad i Flekkefjord kommune, med en bredde på 8,5 meter. 3,2 kilometer av den nye vegen er en undersjøisk tunnel. Anleggsarbeidet skal etter planen ta til våren 2011, med sikte på at den nye vegen skal være ferdig høsten 2013.
Prosjektet har et kostnadsoverslag på 345 millioner kroner. I tråd med avklaringer og vedtak i Vest-Agder fylkeskommune og Flekkefjord kommune skal utbyggingen finansieres ved en kombinasjon av bompenger, ordinære fylkeskommunale vegmidler, lokale tilskudd og forskuttering av innsparte fylkeskommunale tilskudd til drift av ferje.

For kartskisse og flere opplysninger – se:

Prop. 158 S (2009-2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av fv 469 Hidra fastlandssamband i Flekkefjord kommune i Vest-Agder

av admin, publisert 20. august 2010 | Skriv ut siden