Fylkestannlege Per Kvinlaug i Vest-Agder og hans kollega i Rogaland inviterte til et møte for å utveksle erfaringer og utfordringer, når det gjelder behandling av rusmiddelmisbrukere. Begge fylkeskommunene har i flere ar arbeidet for a finne frem til et godt tilbud for denne pasientgruppen. I alt møtte 45 fylkestannleger, direktører, ledere for tannhelsetjenesten pluss team som jobber klinisk med pasientgruppen,

Nå utfordrer Per Kvinlaug og kollega Helene Haver Fylkestannlegenes Arbeidsutvalg til å vurdere behov og innhold for et forum der de med jevne mellomrom får diskutert erfaringer når det gjelder tannbehandling for denne pasientgruppen. -Gjerne mer klinisk rettet enn hva tilfellet var på Gardermoen – private tannleger bør også inviteres, sier Kvinlaug.

På Gardermoenmøtet ble deltakerne presentert for SIRUS - rapporten. Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet laget en rapport.Rapporten kartlegger fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere. Datagrunnlaget er intervjuer med alle de 19 fylkestannlegene.

-Som det fremgår av SIRUS – rapporten er det ulik organisering av tilbudet i de 19 fylkeskommunene, og det er kanskje betegnende at bare to av fylkeskommunene har gjennomført brukerundersøkelse om tilbudet. Dessuten er det vel ikke tvil om at den økonomiske økningen av rammetilskuddet til fylkeskommunene har ført til noe hodebry, og vist seg ikke å være tilstrekkelig. Dette er interessant sett i sammenheng med nivået på tilbudet. Noen fylker har valgt å definere pasienter med et kommunalt rustilbud som gruppe e) i tannhelseloven. Da får de ingen rett til refusjon for deler av behandlingen fra NAV. Nettopp av denne årsak valgte fylkesutvalget i Vest-Agder å ta denne pasientgruppen ut av gruppe e i tannhelseloven i 2009, opplyser Kvinlaug.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. august 2010 | Skriv ut siden