Regionplan Agder 2020 er nå  ferdig trykt og sendt til alle kommunene på Agder. Plansekretariatet takker alle som har bidratt til et godt og fruktbart samarbeid. NÅ starter den virkelige jobben med å konkretisere tiltakene, og omsette dem til handling!

Planen ble vedtatt av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder 15.juni 2010, og erstatter de respektive fylkesplanene, samt dokumentet Felles mål for Sørlandet. I samsvar med Plan- og bygningslovens § 8-2 skal Regionplan Agder 2020 legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i Agder.

Ambisjonen er at planen skal bli et strategisk redskap for fylkeskommunene, kommunene, regionale statlige etater, næringsliv og andre utviklingsaktører i arbeidet med å utvikle landsdelen.
Og vi er allerede godt i gang: Kristiansand kommune har for eksempel lagt regionplanen til grunn for utkastet til ny kommuneplan (se: Styrke i muligheter. Kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 )
Regionplan  Agder 2020 har en egen nettside. Denne skal nå utvikles til et redskap for gjennomføring av planen. Følg med på www.regionplanagder.no . 
Den trykte versjonen vil bli distribuert til alle instanser som har deltatt i planarbeidet, og alle som bestiller den fra fylkeskommunene.


Planen kan lastes ned fra linken til høyre for denne artikkelen, eller bestilles i hefteform fra:
Aust-Agder fylkeskommune
postmottak@austagderfk.no
eller
Vest-Agder fylkeskommune
postmottak@vaf.no

av Reed, Lisbeth, publisert 11. august 2010 | Skriv ut siden