Da fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag avga sin uttalelse til Kristiansands forslag til kommunedelplan for idrett og friluftsliv vanket det skryt. Planforslaget ble betegnet som både godt og gjennomarbeidet. Kulturdepartementet krever at alle kommuner skal ha en plan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet. Dermed oppnår en sterkere kommunal styring av anleggsutbyggingen, klarere prioritering og et større helhetsperspektiv for utvikling av idretts- og friluftsanlegg. Fylkeskommunene har fått delegert myndighet fra departementet til å godkjenne plandokumentet.

Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv har en særlig viktig rolle i forbindelse med tildeling av spillemidler. Dette henger sammen med at alle tiltak det søkes om slike midler til må være forhåndsgodkjent og prioritert i kommunedelplanen for å være tilskuddberettiget. Det er derfor avgjørende at alle nye anlegg og tiltak er tatt inn i planen. Også i forbindelse med tildeling av tilskudd til tilretteleggingstiltak i sikrede friluftsområder, legges det vekt på at tiltaket er prioritert i kommunedelplanen for idrett og friluftsliv.

Ved behandlingen av planen ga fylkespolitikerne råd om at kommunen bør konkretisere målet medUtsikt fra kyststien mot Tjamsøya planen og videre øke satsingen på inaktive og eldre. Kommunen har satt følgende mål for kommunedelplanen: ”Befolkningen får gode opplevelser og oppnår bedre helse, trivsel og livskvalitet gjennom godt tilrettelagte idretts- og friluftstilbud.” Etter fylkeskommunens vurdering er dette målet lite konkret og vanskelig å etterprøve. Et mål bør være målbart slik at det i ettertid skal være enkelt å se om i målet er nådd. Derfor rådes det til at planens mål gjøres mer konkret. Eventuelt kan det legges opp til konkretiserte delmål. Målbare mål kan for eksempel være maksimalt antall innbyggere per flerbrukshall, antall kunstgressbaner, antall kilometer med sentrumsnære turløyper i ulike kategorier, antall dekar sikrede friluftsområder, prosentvis reduksjon i andel inaktive.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden