Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder behandlet i sine møter i juni forslag til Felles plan for folkehelse og levekår i Agder 2010-2013. Fylkestingene sluttet seg for en stor del til forslaget, men har avvikende syn på noen punkter som blant annet snus- og røykfrihet i videregående opplæring. Fylkesutvalgene fikk fullmakt til å justere planen for å samordne vedtakene i Aust-Agder og Vest-Agder. Fylkesutvalget i Vest-Agder sluttet seg i dag til at det i Vest-Agder innføres snus- og røykfri skoletid i videregående opplæring for elever og ansatte innen 2013. I Aust-Agder arbeides det holdningsskapende for at videregående skoler skal bli snus- og røykfrie i skoletiden innen 2013.

I saksfremlegget påpekes det at sammenhengen mellom tobakksrøyking og alvorlige sykdommer er veldokumentert. Det ligger til grunn for det omfattende arbeidet som skjer nasjonalt og internasjonalt for å hindre at mennesker begynner å røyke samt bidra til at røykere kan oppleve helsegevinst ved å slutte med tobakksrøyking. Erfaring tilsier at ungdom er i en utsatt posisjon ved start på den videregående opplæringen og altfor mange starter sin røykekarriere på dette tidspunktet. Det er derfor gode grunner til å intensivere det røykeforebyggende arbeidet som må inneholde mange elementer der så vel informasjon som restriksjon er viktige elementer. Innføring av snus- og røykfri skoletid for elever og ansatte i videregående opplæring innen 2013 krever involvering fra mange parter; elever, ansatte og skoleeier. En slik innføring inneholder også mange juridisk uavklarte elementer i forhold til arbeidstakere og hvor grensen går for arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakeres medvirkningsplikt.

Tilsvarende vil vektlegging på et holdningsskapende arbeid kreve solid innsikt i hva som motiverer ungdom til et røykfritt liv. Målet om røykfrihet hos elevene i den videregående opplæring er felles for det røykeforebyggende arbeidet i Aust-Agder og Vest-Agder mens strategien er noe ulik.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. august 2010 | Skriv ut siden