Kvinesdal kommune har sendt forslag til revidert kommunedelplan for Knaben ut til offentlig ettersyn. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet den i dag ble det uttrykt at etter fylkeskommunens vurdering legger planforslaget gjennomgående opp til en balansert og fornuftig avveining mellom utbygging og vern i det særegne kulturmiljøet i området. Fylkeskommunen mener dessuten at det fremlagte forslaget til ny kommunedelplan vil kunne bidra til en positiv utvikling av Knabenområdet både i forhold til en nærings- og turistmessig synsvinkel. Hovedutvalget reiser imidlertid et par innsigelser til forhold som må korrigeres.

Formålet med planen er å avklare rammer for utbygging av hytter, byggeskikk, trafikkavvikling, parkering og bruk av sanddeponiet innen Gruvebyen og samtidig sikre kulturminneinteressene knyttet til Gruvebyen. Videre vil kommunen ha avklart muligheten for tilpasning av ny bebyggelse i området utenfor gruvebyen samt se på atkomstmuligheter og tilgjengelighet innen- og utenfor byggeområder. I dette inngår tur- og skiløyper Og sist, men ikke minst er formålet å tilrettelegge for videreutvikling av Knaben som attraktiv turistdestinasjon.

Det fremlagte forslaget til ny kommunedelplan legger i hovedsak opp til at byggeområdene for fritidsbebyggelse videreføres i det vesentlige fra tidligere plan i forslag til ny plan. Flere av disse områdene er allerede utbygd. Ny hyttebebyggelse foreslås i hovedsak lagt til vestre del av planområdet - da i dalføret omkring Knabeåna. Her foreslås i størrelsesorden 600 nye enheter fordelt på tradisjonelle hytter samt mer konsentrert utbygging. Dette området er i gjeldende kommuneplan avsatt til landbruk-, natur- og friluftsområde med mulighet for spredt hyttebygging. Byggeavstand til vann og vassdrag i områdene for spredt hyttebygging er i kommuneplanen fra 2006 generelt satt til 50 meter. Gruvebyen foreslås utlagt til byggeområde for ulike sentrumsfunksjoner markert som område med bevaringsverdi. I randsonen til gruvebyen foreslås en del nye byggeområder, blant annet for noe turist-/næringsvirksomhet. Selve gruveområdet er foreslått avsatt til område for råstoffutvinning. Området er i likhet med gruvebyen markert som område med bevaringsverdi. På deler av ”Sanden” - sanddeponiet fra den tidligere gruvedriften - foreslås etablert et vannspeil. Turistområdet ved Skihytta samt skitrekket foreslås utvidet. Det er videre foreslått avsatt et omfattende nett av skiløyper. Kulturminnene fra gruvedrift og krigsminner i heia omkring gruvebyen er foreslått avsatt til bevaring.

Hovedutvalget påpekte i møtet at det må gå klart frem av planen at ny bebyggelse og anlegg i alle

Knaben gruvebygninger
Knaben gruvebygninger
fortettingsområdene i gruvebyens randsone skal tilpasses det eksisterende bygningsmiljøet og at kulturhistoriske interesser skal ivaretas i reguleringsplanen. Videre må det fremgå at et område opp mot gruveanlegget og selve gruvebyen ikke er å betrakte som fortettingsområder. Det reises innsigelse inntil planen er korrigert for dette forholdet.

Det reises i tillegg innsigelse til planen knyttet til foreslått byggegrense langs fylkesveien mot et byggeområde lengst vest i planområdet. Innsigelsen kan trekkes når byggegrense mot fylkesveien er satt til minimum 15 meter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. august 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer