De fylkespolitiske organene behandler for tiden økonomisk rapport for fylkeskommunen etter annet tertial - årets åtte første måneder. Prognosen viser at Vest-Agder fylkeskommune forventes å ende opp året med et mindreforbruk på cirka 0,9 millioner kroner. Det forventes økte inntekter på konsesjonskraft i forhold til det som er budsjettert. Prognosen er rundt 5 millioner kroner i merinntekt. Ved siste rapportering var skatteinntektene høyere enn budsjettert, men nivået på disse er fortsatt usikkert.

Prognosen for skatt og rammetilskudd er at disse vil ende i balanse. Skatteinntektene for Vest-Agder fylkeskommune lå ved rapportering for 1. tertial vel 12 millioner kroner under budsjettert. Ved utgangen av august ligger skatteinntektene nesten 10 millioner kroner over budsjett. Det er ikke gitt signaler om at skatteanslaget i statsbudsjettet vil bli økt, og de totale skatteinntektene for fylkeskommunen vil derfor avhenge av utviklingen i skatteinntekter i landet for øvrig. Det er derfor ikke grunnlag for å øke prognosen for skatteinntekter nå.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft opplyste i fylkesutvalgets møte at det er meldt om økonomiske overskridelser på byggeprosjektet på Kristiansand katedralskole Gimle. Det er på nåværende tidspunkt klart hvor stor overskridelsen endelig vil bli.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. september 2010 | Skriv ut siden