Fra årsskiftet overtok fylkeskommunene en rekke riksveier fra staten. Flere av disse veiene i Vest-Agder vil i tiden fremover bli betydelig oppgradert med fylkeskommunen som veieier. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har tidligere gått inn for opprettelse av administrative styringsgrupper for de største veiprosjektene. Styringsgruppene settes sammen av representanter fra Vest-Agder fylkeskommune, Statens Vegvesen og kommuner som er berørt av veiprosjektet. Onsdag besluttet hovedutvalget at det også skal oppnevnes politiske observatører i styringsgruppene.
Det er i denne omgang tre veiprosjekter hvor det er aktuelt med politisk observatør. Det ene er fylkesvei 469 – Hidraprosjektet i Flekkefjord med undersjøisk fastlandsforbindelse via tunnel. Her ble Anne Bystadhagen fra Arbeiderpartiet oppnevt som observatør. Det neste er fylkesvei 456 Vågsbygdveien i Kristiansand hvor Terje Damman fra Høyre og Anne Ma Timenes fra Kristelig Folkeparti ble oppnevnt. For det tredje prosjektet fullføring av Listerpakken oppnevnte hovedutvalget Helen Talleraas fra Høyre som politisk observatør.

av Jan Torkelsen, publisert 23. september 2010 | Skriv ut siden