Fylkeskommunen påtar seg alltid en viss finansiell risiko ved plassering og lån av midler. I følge kommuneloven skal fylkeskommunens finansforvaltning ikke innebære vesentlig finansiell risiko. Fylkesrevisjonen har gjennomgått finansforvaltningen i fylkeskommunen. Det vises til at fylkeskommunens finansforvaltningsreglement har vært utarbeidet med tanke på at fylkeskommunen skal ha en lav til moderat risikoprofil, noe som nødvendigvis også vil måtte gjenspeiles i avkastningen. Etter fylkesrevisjonens oppfatning medfører fylkeskommunens plassering av likvider og innlånsportefølje i 2009 en relativt lav risiko og den er i henhold til finansforvaltningsstrategien.

Fylkesrevisjonens undersøkelser viser at ekstern porteføljeforvalter Pareto forvaltning har god oppfølging av finansforvaltningen, rapporterer månedlig og legger vekt på å holde seg innenfor de regler fylkestinget har vedtatt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. september 2010 | Skriv ut siden