Direktoratet for forvaltning og IKT har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet utredet etablering av en egen enhet som kan overta departementets oppgaver med forberedelse og gjennomføring av valg. Da fylkesutvalget i Aust-Agder i går avga Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse til utredningen støttet fylkesutvalget opprettelse av en sentral valgenhet. Samtidig foreslår fylkesutvalget at den nye nasjonale forvaltningsenheten lokaliseres i Grimstad.

Fylkesutvalget henleder oppmerksomheten mot en mulig samlokalisering av Skatteetatens IT- og Servicepartner i Grimstad og en sentral valgenhet, som et godt alternativ til det sentrale østlandsområdet.
Direktoratet for forvaltning og IKT anbefaler at enheten bemannes med 13-15 årsverk. Dette er en økning fra de rundt ti årsverkene som Departementet i dag disponerer til valgarbeid.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. september 2010 | Skriv ut siden