Kommunal- og regionaldepartementet har ansvar for fagområder som omfatter lokalforvaltning og gjennomføring av valg, regional- og distriktspolitikk og bolig- og bygningspolitikk. Kommunal- og regionaldepartementets FoU-strategi danner grunnlaget for departementets satsing og prioritering innen forskning og utvikling, og strategien er retningsgivende for samspill og samarbeid mellom departementet og forskningsmiljøer.

Den nye temasiden samler denne forskningen:
Forskning om kommuner og regioner, bolig, bygg og miljø.

Forskningspolitikken i Norge er organisert etter det såkalte sektorprinsippet. Dette gir hvert departement ansvaret for forskning innenfor sin sektor. Det innebærer at Kommunal- og regionaldepartementet har et overordnet ansvar for forskning og kunnskapsutvikling på sine politikkområder. Departementet driver forskning på temaer innen:

· Kommunesektorens framtidige struktur, arbeidsoppgaver og økonomi

· Regional utvikling med vekt på næringsutvikling og attraktive lokalsamfunn

· Styrking av demokratisk deltakelse

· Tilrettelegging for velfungerende boligmarkeder og boligløsninger for vanskeligstilte, samt en bærekraftig utvikling av bolig- og byggsektoren.


av Torkelsen, Jan H., publisert 26. september 2010 | Skriv ut siden