Miljø, klima og sivilt samfunn står i fokus for de nye programområdene under EØS-midlene 2009-14. Nå starter forhandlingene om hva pengene skal brukes til i hvert enkelt mottakerland. Torsdag 9. september ble de nye programområdene presentert for representanter for de 15 mottakerlandene. - Norge er med på å ta et viktig ansvar for å utjevne de sosiale og økonomiske forskjellene som finnes i Europa. Denne lanseringen representerer begynnelsen på en krevende, men spennende prosess for EØS-midlene, sier forhandlingsleder Ingrid Schulerud i Utenriksdepartementet.

Målsettingen med EØS-midlene er å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i EØS-området, samt å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Norge bidrar med om lag 14 milliarder kroner til de tolv nyeste medlemslandene i EU, samt Hellas, Portugal og Spania i perioden 2009-14.

Hovedfokus på miljø og klima
En viktig nyvinning er innføring av 32 programområder, som skal fokusere midlene innenfor prioriterte områder.- Med programområdene har vi satt fokus på områder vi mener er viktige, som klima og miljø, og utviklingen av sivilt samfunn, forteller Schulerud.

Elleve av områdene er innenfor områdene miljø og klima, og utgjør en firedel av den totale støtten. Energieffektivisering, karbonfangst og – lagring, og biologisk mangfold er blant områdene som vil motta støtte. Andre viktige programområder er helse, sosial dialog, justistiltak og forskning. Schulerud mener programområdene kan være en god inspirasjon for mottakerlandene.- Her har mottakerlandene fått en meny de kan velge i, noe som kan gjøre det lettere for dem å velge et fokus i arbeidet sitt. I tillegg tar programområdene hensyn til at landene er forskjellige, og dermed har ulike behov, sier Schulerud.

Samtidig som programområdene presenteres, innledes forhandlingene med mottakerlandene om hvilke områder som skal prioriteres i deres land. Målet er å begrense antall programområder i hvert enkelt land for å sikre en mer konsentrert og strategisk innsats og gjøre det lettere å måle resultater og effekt av støtten.

Styrker støtten til sivilt samfunn
Støtten til det sivile samfunn vil fortsatt være et viktig innsatsområde for EØS-midlene. I perioden 2004-2009 er det gitt en betydelig støtte til frivillig sektor. Denne innsatsen vil bli ytterligere forsterket i neste periode. Minst 800 millioner kroner er øremerket egne NGO-fond.

Fredag 10. september ble en evaluering av NGO-fondene for perioden 2004-2009, samt planer for støtten til sivilt samfunn i neste femårsperiode presentert. Samtidig ble en nettbasert høring rettet mot frivillig sektor i mottakerlandene og i Norge for å få innspill til hvordan støtten til sivilt samfunn kan gjøres mest mulig effektiv åpnet.

Samarbeid med norske fagmiljøer
Den nye ordningen legger stor vekt på samarbeid med norske fagmiljøer, både på programnivå og på prosjektnivå, på områder hvor norsk kunnskap og kompetanse er relevant og etterspurt. Det er også en tett dialog med norske fagmyndigheter i utformingen av programmene i mottakerlandene, for å sikre at innsatsen rettes mot områder hvor vi kan gjøre en forskjell og som er i tråd med norske interesser.

Mer informasjon på nettsidene til EØS-midlene og Europaportalen.


av admin, publisert 14. september 2010 | Skriv ut siden