Fylkesutvalget bevilget tirsdag 780.000 kroner samlet for 2011, 2012 og 2013 som medfinansiering til Interreg IVa prosjektet ”Sosiale aspekter og medborgerdialog i byplanleggingen”. I prosjektet vil Vest-Agder fylkeskommune samarbeide med Göteborg, region Halland, Västregötalandregionen og Fredrikstad kommune. Gjennom prosjektet vil en oppnå å få konkretisert den norske planlovens bestemmelser om å ”-fremme befolkningens helse samt motvirke sosiale helseforeskjeller” ved å utvikle et verktøy som binder lovens formål til konkret planlegging.

Gøteborg kommune presenterte i 2008 et prosjekt innen Kattegat-Skagerrak programmet med fokus på de store endringer som nå skjer ved omdanning av industriområder til boligområder. Mange slike områder er preget av god boligkvalitet, men sosial atskillelse der eksempelvis barnefamilier er så godt som fraværende. En holdbar byutvikling må preges av klimanøytralitet, kulturelt og sosialt mangfold. Innen planleggingen mangler en verktøy for å få dette til og planloven i Norge setter befolkningens helse i vid forstand som premiss for planleggingen.

Innen rammen av Kattegat-Skagerrak programmet KASK ble det opprettet kontakt mellom Göteborg, Region Halland, Västregötalandregionen i Sverige og Fredrikstad kommune og Vest-Agder fylkeskommune i Norge i et forprosjekt der en søkte og fikk midler til å fremskaffe en endelig søknad til programmet med frist 1. september 2010. I forprosjektet er det avholdt tre arbeidsmøter som har resultert i en søknad om et prosjekt som gjennomføres over tre år med en økonomisk ramme på 2.3 millioner euro hvorav den norske andelen er på 1.1 millioner euro der 40 prosent dekkes over statlige Interreg midler og 60 aprosent av de norske partnerne; Fredrikstad kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Finansieringen dekkes dels ved bruk av eget personell, dels ved bevilgning over midlene til regionalutvikling.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. september 2010 | Skriv ut siden