Politikerne i hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) ønsker å videreføre satsingen på skolebygg og infrastruktur i fylket. Nå er det snakk om opprustning og utbygging ved tre skoler; Mandal, Vennesla og Søgne videregående skole. I 2009 stod Tangen VGS ferdig og i høst ble nytt mellombygg på KKG tatt i bruk. Politikerne er svært opptatt av å tilrettelegge så godt som mulig for gode læringsarenaer innenfor fylkeskommunens økonomi. For å komme raskt i gang ba politikerne i HKU at plan/skisseprosjektet må planlegges for en etappevis utbygging i prioritert rekkefølge.

Ved Mandal videregående skole igangsettes forprosjekt bygg 4, og skisseprosjekt for resten av prioriteringene basert på rom og funksjonsprogram.

Ved Vennesla videregående skole igangsettes forprosjekt basert på rom og funksjonsprogram. I forkant av beslutning om oppstart av forprosjekt gis fylkesrådmannen fullmakt til å vurdere leiemarkedet for transport-/logistikkfag avdelingen.

Også ved Søgne videregående skole igangsettes utarbeidelse av skisseprosjekt basert på rom- og funksjonsprogram. Prosjektene innarbeides i Økonomiplanene for 2011-2020. Prosjektene skal prioriteres så høyt som mulig.

Saken skal videre til behandling i fylkesutvalget og fylkestinget.

av admin, publisert 21. september 2010 | Skriv ut siden