-Arbeidet med kvalitetsarbeidet i videregående opplæring intensiveres og har stor oppmerksomhet på dem som står i fare for ikke å gjennomføre. Tilbudet innen kollektivtrafikken opprettholdes. Kvalitetsutvikling og produktivitetsvekst innen tannhelse følges opp. Fylkesveiene blir stadig bedre gjennom økt vedlikehold og investeringer og fylkeskommunens forpliktelser i samarbeidsavtalene med kommunene følges opp etter økonomisk evne, sier fylkesrådmannen. Hun understreker også at Regionplan Agder 2020 legger klare føringer for Vest-Agder fylkeskommunes arbeid de neste årene.

Regionplanen har fem hovedsatsingsområder:
Klima: Høye mål – lave utslipp.
Det gode livet: Agder for alle.
Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap.
Kommunikasjon: De viktige veivalgene.Kultur: Opplevelser for livet.

I sitt budsjettforslag har fylkesrådmannen vektlagt følgende:
-Sikring av veikapitalen og satsing på vedlikehold og investering i fylkesveier.
-Fortsatt fokus på utvikling av kvalitet og kvalitetssystemer i videregående opplæring. -Oppmerksomhet på elever som står i fare for å falle ut av skolen, og økt lærelyst for alle. Styrking av elevdemokratiet ved opprettelse av elevombud i 50 prosent stilling.
-Videreføre det økonomiske handlingsrommet i regional utvikling for å realisere samarbeidsavtalene med kommunene.
-Opprettholdelse av tilbudet i kollektivtrafikken.
.Kvalitetsutvikling og produktivitetsvekst i tannhelsetjenesten.
-Oppfølging av arbeidet med Regionplan Agder, med utarbeidelse av Regionalt utviklingsprogram Agder (RUP Agder).
-Prioritering av tiltak for energieffektivisering, innenfor prosjektet Klimanøytralitet og klimavennlig adferd.
-Driftsfinansiering av flere investeringsprosjekter innenfor IKT og skolebygg.
-Vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. november 2010 | Skriv ut siden