-Datoen i dag, den 12. november 2010, vil stå som ein historisk dag for Hidra. Tolv-elleve-ti – det høyrest ut som ei nedteljing. Det er det. I denne samanhengen er det altså nedteljing for realisering av fastlandssamband i 2013. Eg vil òg gjerne gratulere med dagen til Hidrafolk, og til alle reisande til og frå Hidra. Nok eit fastlandssamband vil erstatta eit ferjesamband. Dette er eit prosjekt som vil gje redusert tidsbruk for arbeids- og fritidsreiser mellom Hidra og fastlandet. Det vil leggja forholda betre til rette for både busetjing og meir arbeidspendling, samt utvikling av reiselivstenester og fritidsaktivitetar, statsråd Magnhild Meltveit Kleppa frå Stortingets talerstol, da ”Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av fv 469 Hidra fastlandssamband i Flekkefjord kommune i Vest-Agder” ble behandlet.

Behandlingen endte med at et flertall på 75 mot 20 av representantene stemte for et forslag fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

”Stortinget samtykker i at bompengeselskapet får løyve til å ta opp lån til å forskottera bygginga av fv 469 Hidra fastlandssamband, mellom Kvellandstrand og Bukstad, og til å krevja inn bompengar til delvis bompengefinansiering av utbygginga etter vilkåra i Prop. 158 S (2009-2010) og Innst. 44 S (2010-2011). Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsetja nærare reglar for finansieringsordninga. Fremskrittpartiet stemte for partiets eget forslag om at tunnelprosjektet skulle fullfinansieres av staten.

Prosjektet omfatter bygging av om lag 3,5 km ny tofelts veg, vegbredde 8,5 meter, og inkluderer en undersjøisk tunnel på 3,2 km. Tunnelen har maksimal stigning på 10 prosent., og er på det meste 125 meter under havnivå. Anleggsstart er planlagt til våren og fullføring høsten 2013.


av Torkelsen, Jan H., publisert 12. november 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer