Etter forvaltningsreformen i Danmark består Sjælland av de to regionene Hovedstadsregionen og Region Sjælland som omfatter 45 kommuner med samlet vel 2,4 millioner innbyggere. I forrige uke var medlemmene i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø på studietur til København, sammen med representanter fra samferdselsavdelingen, Agder Kollektivtrafikk og Statens vegvesen. Formålet var å få kunnskap om planlegging, drift og videreutvikling av samferdselsvirksomhet. Selv om de tallmessige dimensjonene er ulike fra Sjælland med hovedstadregionen og Vest-Agder med Kristiansandsregionen er mange av utfordringene og oppgavene som skal løses de samme.

Som i Vest-Agder og Kristiansandsregionen er det i Sjælland mål om å redusere privatbilismen, få flere til å gå, sykle eller bruke kollektivtilbud og innfri klimamålsettinger. Det må blant annet

Studietur til København Sykkelparkering
Når rundt en million sykler skal parkeres daglig byr det på utfordringer.
tilrettelegges for fremkommelighet, kostnadseffektivitet, attraktivitet overfor brukere, sikkerhet og miljøvennlighet.

Delegasjonen fra Vest-Agder besøkte København kommunes avdeling for teknikk og miljø. København har som visjon å bli verdens miljømetropol. Det fokuseres sterkt på klima, miljø og byliv. De siste 15 årene har sykkeltrafikken doblet seg. Nå sykler 37 prosent av alle arbeidstakere, elever og studenter til jobb og utdanningssted. Målet er å øke dette til 50 prosent i 2015. Fotgjengertrafikken ønskes samtidig økt med 20 prosent. CO2- utslippene skal innen 2015 reduseres med 20 prosent. Kommunens utfordringer er å tilrettelegge fremkommelighet for gående og syklende, hvor sistnevnte også skal ha parkeringsfasiliteter. Ordninger for varelevering, gateparkering og trasèer for kollektivtransport innebærer store politiske beslutningsutfordringer, omfattende teknisk-faglige plan- og tilrettelegginger og ikke minst betydelige kostnader.

De to regionene og de 45 kommunene har sammen etablert Danmarks største trafikkselskap Movia, som ble besøkt. Det frakter 213 millioner passasjerer i året på 570 busslinjer, åtte lokalbanestrekninger, byferjer, gjennom TT transport og skolekjøring til spesialskoler. Selskapet kjøper all transport gjennom anbud. Det besørger selv planlegging, overvåking, markedsføring og trafikkstyring. Selskapet benytter svært avanserte IKT-systemer for transportbestilling, billettering, fakturering, regnskap, kommunikasjon og markedsføring.

I 2002 ble det også åpnet en metro i København - Metroselskabet I/S - som i år ble kåret til

Studietur til København Movia-ferje
Trafikkselskapet Movia benytter også ferjer i transporten av passasjerer i København.
verdens beste på en internasjonal konferanse. Den helautomatiserte metroen omfatter nå 22 holdeplasser og skal innen 2018 være bygget ut med ytterligere 17 stasjoner til en citylink. Metroen er svært avansert med føreløse vogner som frakter inntil 350 personer. De kan kjøre helt ned til et halvt minutts intervaller. De har et avansert sanntidssystem og billettkjøp kan skje via blant annet SMS og internett.

Trafikkselskapene på Sjælland samarbeider. Samarbeidspartere er DSB – Danske Statsbaner - herunder regionaltog, Metroselskapet I/S, S-tog og busselskapet Movia. Formålet med samarbeidet er å gi de reisende i hovedstadsområdet en opplevelse av at trafikken fungerer som en samlet helhet, til tross for at den utføres av forskjellige selskaper. Dette skjer ved, at partene koordinerer kundeinformasjon, omstigningsforhold og kjøreplanlegging. Det betyr blant annet, at selskapene skal sikre, at det er én felles billettype til alle reiser med metro, buss og tog i hovedstadsområdet.
Studietur til København Ombord i førerløs metroFørerløse, helautomatisert metrovogner frakter daglig tusenvis av passasjerer i København.

av admin, publisert 1. november 2010 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer