Helsedirektoratet foreslår gratis tilrettelagte tannhelsetjenester til mennesker som er blitt utsatt for tortur, vold, seksuelle overgrep eller har sterk angst for tannbehandling. Tannbehandlingstilbudet bør organiseres innenfor den offentlige tannhelsetjenesten og finansieres gjennom rammefinansiering i følge Helsedirektoratets rapport. En forankring av tannhelsetilbudet i fylkeskommunen bygger på prinsippet om en sterk offentlig tannhelsetjeneste med et klart organisatorisk ansvar og forvaltningsansvar, sier avdelingsdirektør Jon-Torgeir Lunke.

Helsedirektoratet har utarbeidet rapporten Tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har sterk angst for tannbehandling på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Rapporten beskriver hvilke tann- og munnhelseproblemer disse personene kan ha, hva som kan hindre dem i å benytte seg av dagens tilbud og hvorfor de trenger tilrettelagte tjenester. Rapporten gir faglige begrunnede anbefalinger om hvordan et tilbud kan organiseres, og hvilke kvalifikasjonskrav som kan stilles til behandlende personell.


Lik tilgang

Et viktig mål for helsemyndighetene er at alle skal ha lik tilgang til tannhelsetjenester uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, personlig økonomi og livssituasjon, sier avdelingsdirektør Jon-Torgeir Lunke.

Begrunnelsen for å gi dette tilbudet er at personer med sterk tannbehandlingsangst (odontofobi), torturoverlevere og overgrepsutsatte er i en vanskelig livssituasjon hvor muligheten til å nyttiggjøre seg eksisterende tannhelsetilbud kan være redusert på grunn av sosiale, økonomiske og/eller helsemessige årsaker.

Del av dagens system

Avdelingsdirektør Lunke påpeker at den offentlige tannhelsetjenesten har lang erfaring med oppsøkende tilbud med forebyggende tjenester og tilrettelagt behandling for ulike grupper av befolkningen, og at et tilskudd fra staten bør benyttes til å bygge opp systemer hvor tannbehandling, brukermedvirkning og kompetanseutvikling for tannhelsepersonell bør inngå.

Bredt sammensatt arbeidsgruppe

En ekstern arbeidsgruppe med representanter fra fagmiljøer ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress , universitetene, tannhelsetjenesten, brukerorganisasjoner og yrkesorganisasjoner har vært med å belyse ulike problemstillinger og deltatt i de ulike drøftingene i arbeidet med rapporten.

Som en oppfølging av dette arbeidet har regjeringen i statsbudsjettet for 2011 foreslått å bevilge 2,5 millioner kroner til oppbygging av tannlege-/psykologteam for utredning og eventuell behandling.

Hele rapporten kan lastes ned her.


av Torkelsen, Jan H., publisert 17. november 2010 | Skriv ut siden