Som en oppfølging av Regionplan Agder 2020 skal det nå utarbeides en felles strategi for det internasjonale engasjementet i agderfylkene. Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner har sammen med Arendal og Kristiansand kommuner og Sørlandets Europakontor påtatt seg et særlig ansvar for strategiarbeidet. Samarbeidet med Knutepunkt Sørlandet, Listerrådet, Lindesnesregionen, Setesdal regionråd og Østre Agder vil være vesentlig, og både næringsliv, frivillige organisasjoner og forskningsmiljøer vil bli invitert til å delta.

Den internasjonale strategien skal bygge på målsettingene for Regionplan Agder 2020 og regionplanens fem satsingsområder. Formålet er å legge til rette for bedre styring og samordning av landsdelens samlede internasjonale engasjement med tanke på å få mer ut av innsatsen. Strategien vil bli lagt fram for de nyvalgte fylkestingene vinteren 2012.

Kontaktpersoner: Jon Halvard Eide jonhalvard.eide@vaf.no , Vest-Agder fylkeskommune og Rita Johnsen, Aust-Agder fylkeskommune


av Torkelsen, Jan H., publisert 14. desember 2010 | Skriv ut siden