Europakommisjonen publiserte 10. november 2010 den femte samhørighetsrapporten. Den gir en analyse av regional utvikling og trender på regionalt-, nasjonalt- og EU-nivå de seneste årene. Den beskriver hovedutfordringene en står overfor frem mot 2020 og inneholder Kommisjonens forslag til innhold og organisering av EUs regionalpolitikk fra 2014 til 2020. Rapporten anses som EUs viktigste dokument for å sette den fremtidige regionalpolitikken på dagsorden. Rapporten er nå på høring. Fylkesutvalget konstaterte tirsdag at politikkområdene som omfattes av EU-kommisjonens samhørighetsrapport korresponderer godt med Regionplan Agder 2020. Fylkesutvalget hadde for øvrig flere innspill.

Fylkesutvalget støtter rapportens konklusjoner og anbefalinger om tettere integrasjon mellom samhørighetspolitikken og andre sentrale politikkområder som innovasjon, utdanning, forskning, miljø, energi og transport, samt forslag om økt tematisk fokus, sterkere resultatorientering og forenkling av administrative prosedyrer og regelbestemte byrder for næringslivet. Fylkesutvalget støtter også den klare koblingen mellom samhørighetspolitikken og EU 2020-strategien for smart, inkluderende og bærekraftig vekst.

Fylkesutvalget mener at samhørighetsrapporten burde fokusert mer på den maritime dimensjonen med tanke på kystregionenes betydning for bærekraftig utvikling og bidrag til verdiskapningen i Europa. Fylkesutvalget påpeker at den maritime dimensjonen også er fremtredende i Interreg-programmene og i de fleste makroregionale strategier som er under utvikling

Fylkesutvalget mener at rammene til europeisk territorielt samarbeid / Interreg bør økes betydelig i neste programperiode fra 2014 til 2020 med tanke på behovet for å øke samhørighetspolitikkens europeiske tilleggsverdi, og fordi utfordringer som finanskrisen, klimaendringer, energiknapphet og aldrende befolkning i stor grad er grenseoverskridende. Den norske regjering bør i så fall matche en eventuell økning i rammene på EU-siden.

Fylkesutvalget mener at det i neste programperiode bør legges bedre til rette for å overføre erfaringer og resultater på tvers av Interreg-programmer, og at Interreg bør bli bedre koordinert med andre EU-finansierte programmer for forskning, innovasjon, konkurransekraft, transport, utdanning og kultur. På denne måten vil man bedre utnytte synergier og få større verdi for pengene.

Fylkesutvalget støtter den norske regjeringens arbeid for å videreføre unntak for spredtbygde strøk knyttet til statsstøtteregelverket og differensiert arbeidsgiveravgift.


av Torkelsen, Jan H., publisert 19. januar 2011 | Skriv ut siden