Helse og omsorgsdepartementet la 18.oktober frem forslag til ny folkehelselov. Den nye loven vil sammen med forslaget til ny helse- og omsorgslov erstatte kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet. Ny folkehelselov har fire hovedprinsipp; bærekraftig utvikling, helse i alle politikkområder, føre- var prinsippet og utjevning av sosiale ulikheter. Fylkesutvalget avga tirsdag en høringsuttalelse hvor en ser det som positivt at den nye loven vil gjelde for alle forvaltningsnivå. Oppfølging av loven vil kreve nødvendig og tilstrekkelig kompetanse og kapasitet på begge nivå. Det forutsettes økte statlige økonomiske overføringer til kommuner og fylkeskommunene for å ivareta et bredt og målrettet folkehelsearbeid.

Hovedtrekkene i lovforslaget er:

For kommunene: Ansvaret for folkehelsearbeidet legges til kommunen som sådan. I dag ligger ansvaret i kommunen ved helsetjenesten. Forslaget innebærer at kommunen skal bruke alle sine sektorer for å fremme folkehelse, ikke bare helsesektoren. Kommunens ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer blir konkretisert. En drøfting av helseutfordringer skal blant annet danne grunnlag for lokal planstrategi. Kommunen skal fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet egnet for å møte lokale helseutfordringer, samt iverksette nødvendige tiltak. Mål og strategier skal forankres i planprosessene etter plan- og bygningsloven.

For fylkeskommunene: Lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet videreføres i lovforslaget. Endringer er at det er tydeliggjort at fylkets helseutfordringer må legges til grunn i det regionale folkehelsearbeid, behov for nærmere kartlegginger, årsaksforhold og konsekvenser skal vurderes, og at videre kartlegginger og utredninger foretas i nødvendig utstrekning. Helseoversikten skal foreligge som et skriftlig dokument og legges til grunn ved fylkespolitiske vedtak om regional planstrategi. Fylkeskommunen skal videre bistå kommunene i å utarbeide kommunale helseoversikter.

Statlige helsemyndigheters oppgaver i folkehelsearbeidet lovfestes. For Fylkesmannen og Helsedirektoratet innebærer lovforslaget en formalisering av ansvar for å gi råd og veiledning til kommuner og fylkeskommuner. Folkehelseinstituttet får som oppgave å gjøre tilgjengelig nøkkeldata som grunnlag for kommunenes og fylkeskommunenes helseoversikter.
Du kan lese lovforslaget her

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. januar 2011 | Skriv ut siden