I et brev til fylkesordførerne i de åtte fylkeskommunene i landet som er med Interreg IVA-programmet Øresund - Kattegat Skagerrak avviser statssekretær Hege Solbakken i Kommunal- og regionaldepartementet å øke den norske statens økonomiske innsats i programmet. Samtlige av de åtte fylkeskommunene gikk i fjor høst sammen om en henvendelse til departementet for å få økt økonomisk statlig støtte til deltakelsen. Solbakken skriver at departementets arbeid i denne perioden skjer innenfor de rammene som følger av statsbudsjettet. -Det er ikkje aktuelt med auka statlege tildelingar til programmet i perioden, skriver Solbakken.

-Dei statlege norske midlane til Interreg IVA blir finansierte over kapitel 551 post 60, på budsjettet til Kommunal- og regionaldepartementet. Over denne posten får også fylkeskommunane overført midlar til anna regionalt utviklingsarbeid. Fylkeskommunane har fridom til prioritering av desse midlane, innanfor dei rammene som er gitte i tildelingsbrev, skriver statssekretæren..
Hun viser til at dette er i tråd med ansvarsreformen fra 2003 som ga større grad av desentralisering av ansvar og fullmakt til fylkeskommunene, med frihet og fleksibilitet til å fordele rammer ut frå regionale utfordringer og egne strategier. Hun opplyser at det er ingenting i veien for at fylkeskommunene kan omprioritere midler fra kapitel 551 post 60 eller nytte midler fra andre kilder, for å bruke mer midler til Interreg IVA.
-Før neste periode - fra 2014 til 2020 - legg Kommunal- og regionaldepartementet opp til ein prosess med vurdering av vidare engasjement i Interregprogramma. Norsk deltaking vil bli vurdert i høve til erfaringar og evalueringar frå inneverande periode. Fylkeskommunane vil bli involverte i dette, avslutter statsekretær Hege Solbakken.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. januar 2011 | Skriv ut siden