Areal- og transportplanutvalget (ATP) vedtok i juni i fjor en ”Sykkelstrategi for Kristiansandsregionen 2010 – 2020”. Strategiplanen forutsettes fulgt opp av en mer konkret sykkelhandlingsplan. Dette inngår også i prosjektet Nordiske sykkelbyer. Det er nå klart et høringsforslag til sykkelhandlingsplan. Handlingsplanen foreslår en rekke nye sykkelprosjekter med en samlet kostnadsramme på rundt 600 millioner kroner. Disse kommer i tillegg til prosjektene som allerede er finansiert. ATP-utvalget besluttet fredag at handlingsplanen skal sendes ut på høring.

Sykkelhandlingsplanen foreslår tiltak som vurderes som nødvendige for å nå målet om en dobling av sykkelbruken fra 2010 til 2020. Satsingsområdene er.

  • Forbedring av hovedsykkelvegnettet
  • Bedre drift og vedlikehold
  • Tilrettelegging på arbeidsplasser
  • Sykkelkampanjer og informasjon
  • Sikkerhet for syklister
  • Tilrettelegging for sykkel i all planlegging

I planutkastet uttrykkes det at satsing på sykkel gir store helsegevinster, og driftsutgiftene er lave. Potensialet for overgang fra bil til sykkel er betydelig. Handlingsplanen foreslår å satse mer på å heve kvaliteten på de mest trafikkerte delene av sykkelvegnettet, samtidig som en viderefører arbeidet med å få et mest mulig sammenhengende sykkelvegnett.
Les utkast til Sykkelhandlingsplan her.

.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. februar 2011 | Skriv ut siden