I dag ble Konjunkturbarometeret for Agder presentert. Hovedbildet som skapes på bakgrunn av det totale tallmaterialet i konjunkturbaro­meteret er at Agder er tilbake på rett kjøl. Landsdelen er for alvor på vei ut av nedgangstidene. Årets resultater fra bedriftsundersøkelsen i barometeret viser at bedriftene overordnet ser positivt på utviklingen i 2011. Veksten i arbeidsledigheten avtar og andelen bedrifter som vil ansette flere er økende. Det forventes økt omsetning, høye investeringer og bedre driftsresultater. Agder er ikke tilbake til nivået fra før finanskrisen, men det er klare tegn til bedring. Antallet konkurser i landsdelen har for eksempel falt sterkt.

58 prosent av bedriftene i Agder forventer høyere omsetning i 2011 enn 2010. Sammenliknet med Dagens Næringslivs konjunkturbarometer, ligger nivået for Agder litt lavere enn landsgjen­nomsnittet; 62 prosent av bedriftene i Norge forventer en større omsetning i 2011 i følge DNs undersøkelse. Til tross for at Agder fortsatt henger litt etter Norge som helhet, ser det altså nå ut til at Agder skyter fart, og det innen de fleste bransjene.

Optimismen i Agder varierer fra region til region. Setesdal skiller seg ut på topp, her forventer hele 85 prosent av virksomhetene en forbedring. Resultatene for Setesdal må imidlertid tolkes med forsiktighet, da det er relativt få bedrifter med tilhørighet i regionen som har besvart undersøkelsen. I Kristiansandsregionen og Lindesnesregionen ligger forventningene på samme nivå som totalbildet for Agder, nemlig rundt 60 prosent. Det er Lister og Østre Agder som skiller seg ut med mindre optimisme. Dette bildet samsvarer med andre indikatorer for utviklingen i Agder, der ”flankene” ikke holder helt tritt med resten av landsdelen.

Investeringsviljen synes også forbedret sammenliknet med fjoråret. Kun en av ti bedrifter meldte i 2010 om reduksjon i investeringene som følge av mangel på finansiering, mot hver tredje bedrift i 2009.

Totalt var det i 2009 nesten 140 000 syssel­satte i Agder, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Begge Agder-fylkene opplevde en svak nedgang i sysselsettingen fra 2008 til 2009.

Bedriftene som har besvart bedriftsunder­søkelsen rapporterer at gjennomsnittlig antall årsverk har holdt seg relativt stabilt fra 2009 til 2010. Forventningen til 2011 er videre stabilitet, dog registreres en svak økning. En av tre bedrifter forventer en økning i nyansettelser i 2011 sammenliknet med 2010.

Over 80 prosent av bedriftene opplever ingen, eller utbetydelige, rekrutteringspro­blemer. De relativt få bedriftene som oppgir at de har en utfordring knyttet til rekruttering, har i hovedsak vanskeligheter med å rekruttere fagarbeidere og teknisk personale med universitet/høyskoleutdanning.

I overkant av 20 prosent av bedriftene som har deltatt i bedriftsundersøkelsen benytter seg av utenlandsk arbeidskraft, og en av tre bedrifter forventer å benytte utenlandsk arbeidskraft i større grad i 2011 enn hva som var tilfelle i 2009. Dette tyder på at flere bedriftsledere på Agder har fått øynene opp for denne ressursen.

Les hele Konjunkturbarometeret her.
Konjunkturbarometer presentasjon på CaledonienMange interesserte var tilstede under presentasjonen av Konjunkturbarameteret på Caledonien Hotel i Kristiansand.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. februar 2011 | Skriv ut siden