Det er et stort behov for båtplasser langs kysten i Vest-Agder. For å imøtekomme dette er det ønskelig med flere småbåthavner. Etablering av småbåthavner er imidlertid ofte konfliktfylt. Det har derfor vært et behov for en samlet vurdering av aktuelle lokaliteter. Formålet med dette er å synliggjøre hvilke lokaliteter som, ut fra ulike hensyn og interesser, er mest egnet for utbygging. Fylkeskommunen har derfor fått utarbeidet en utredning for å finne mulige lokaliseringer av nye regionale småbåthavner i Søgne og Mandal. Dette er en oppfølging av samarbeidsavtalene med de aktuelle kommunene. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet rapporten i dag. Utvalget mener at rapporten ”Utredning av 2000 nye båtplasser i Søgne og Mandal” utgjør et godt grunnlag for arbeidet med å legge til rette for regionale småbåthavner i Vest-Agder.

Det er konsulentfirmaet Multiconsult A/S som har gjennomført utredningen. Det tas utgangspunkt i etablering av 2000 ny småbåtplasser. Antallet reflekterer et mulig langsiktig behov for båtplasser, og på kort sikt er det ikke aktuelt med utbygging i denne størrelsesorden. Fylkeskommunen har tidligere signalisert at det er ønskelig med få store, fremfor få mindre småbåthavner. Det er derfor satt som et kriterium at aktuelle lokaliteter må romme minst 200 båtplasser.

Til sammen 20 ulike lokaliteter er blitt vurdert i utredningen. Lokalitetene er valgt ut i samarbeid med kommunene. Etter en grovvurdering av disse, har konsulenten sett nærmere på de ti lokalitetene som fremstår som mest aktuelle. Hver av de aktuelle lokalitetene er blitt vurdert opp mot hensyn til flere forhold som blant annet friluftsinteresser, adkomstmuligheter, klimaforhold, landskaps- og naturverdier.

Etter en samlet vurdering av ulike hensyn og interesser er det i utredningen foreslått følgende prioritering av de aktuelle lokalitetene:

Søgne kommune

Mandal kommune

1. Riveneset øst

1. Hisåsen

2. Torvefjorden

2. Jensebukta

3. Geitetangen

3. Skogsfjorden

4. Hefteneset

4. Landekilen

5. Kumlefjorden

5. Grønnvika

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. februar 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer