De faglige og økonomiske ressurser tilknyttet administrasjonsansvaret for fylkesveiene må overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Det er konklusjonen i en uttalelse Kollegiet av fylkesordførere/-rådsledere stilte seg bak i et møte 18. februar. Bakgrunnen er forvaltningsreformen fra 1. januar 2010. Da overtok fylkeskommunene det politiske og økonomiske ansvaret for 80 prosent av riksveiene. Det innebærer at i dag utgjør riksveiene kun 10 prosent av det offentlige veinettet, mens fylkesveier og kommunale veier utgjør henholdsvis 50 og 40 prosent. En slik omfattende overføring av oppgaver, ansvar og økonomisk risiko innenfor veisektoren burde etter fylkeskommunenes oppfatning også få konsekvenser for den statlige regionale veiadministrasjonen.

Her er uttalelsen i sin helhet:
Bedre veieadministrasjon med overføring av ressurser og ansvar til fylkeskommunen

Kollegiet av fylkesordførere/-rådsledere mener at faglige og økonomiske ressurser tilknyttet administrasjonsansvaret for fylkesveiene må overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Kollegiet er prinsipielt uenig i modellen med sams/felles veiadministrasjon.

Som følge av forvaltningsreformen overtok fylkeskommunene fra 2010 det politiske og økonomiske ansvaret for 80 prosent av riksveiene. Det innebærer at i dag utgjør riksveiene kun 10 prosent av det offentlige veinettet, mens fylkesveier og kommunale veier utgjør henholdsvis 50 og 40 prosent. En slik omfattende overføring av oppgaver, ansvar og økonomisk risiko innenfor veisektoren burde etter fylkeskommunenes oppfatning også få konsekvenser for den statlige regionale veiadministrasjonen.

Stortinget vedtok imidlertid at ordningen med sams/felles veiadministrasjon skulle videreføres også etter overføringen av veiansvaret, ut fra et ønske om å holde den faglige spisskompetansen om vei samlet i Statens Vegvesen. Statens vegvesen bistår derfor fylkeskommunene med veifaglig kompetanse knyttet til fylkesveiene og staten når det gjelder riksveiene.

Fylkeskommunene har tatt Stortingets vedtak til etterretning og arbeider for at organiseringen av den felles veiadministrasjon skal fungere optimalt. Det er etablert kontaktfora som løpende vurderer utfordringer med sikte på mest mulig smidige løsninger. Som følge av manglende plankapasitet og kompetanse i Statens vegvesen oppstår det imidlertid stadig utfordringer.

Kollegiet av fylkesordførere/-rådsledere vil understreke at modellen med sams veiadministrasjon er uryddig og innebærer store utfordringer når det gjelder oppgaver, ansvar og myndighetsutøvelse for fylkesveiene.

Formelt er medarbeiderne i den felles veiadministrasjon ansatt i Statens vegvesen og underlagt veidirektøren. Dette innebærer at i det løpende arbeidet vil personalet prioritere arbeidsoppgave knyttet til riksveiene.

Fylkeskommunene har styrket sin egen administrasjon for å møte det nye veiansvaret. Samtidig ansetter Statens vegvesen nye medarbeidere, også på områder som fylkeskommunene dekker, som kollektivplanlegging. Dette medfører dobbeltarbeid i flere sammenhenger.

Fylkeskommunen som veieier stilles økonomisk ansvarlig for feil og mangler som skyldes arbeid ansatte i Statens vegvesen har utført som ledd i deres arbeid knyttet til forvaltningen av fylkesveiene. Et eksempel på dette er at fylkeskommunen blir økonomisk ansvarlig for bestilling av ferger kontrahert av Statens vegvesen før forvaltningsreformen og som ikke er tilpasset fergeanløpene den skal betjene.

Kostnadsutvikling i driftskontrakter
Kollegiet vil også markere en bekymring for kostnadsutviklingen på driftskontrakter til veivedlikehold. Fra 2004 til 2011 har disse kontraktene blitt dobbelt så dyre. Dette innebærer at den årlige rammeøkningen på 1 milliard kroner til fylkeskommunene fra og med 2010, ikke er tilstrekkelig til å redusere vedlikeholdsetterslepet på de veiene som ble overført fra staten til fylkene. Kollegiet mener overføringer av frie midler til fylkeskommunene må ta hensyn til prisutvikling som gjelder for disse tjenestene.


av Torkelsen, Jan H., publisert 22. februar 2011 | Skriv ut siden

13292

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer

Siste fra Politikk

 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer
 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer