I Konjunkturbarometeret for Agder, som ble presentert i går, uttrykkes det at Sørlandsk næringsliv setter kurs mot lysere tider. Bedriftene venter sterkere resultater og investeringsviljen øker. -Det er hyggelig å konstatere at det er optimisme i næringslivet. Det i seg selv er en drivkraft for utvikling i tiden fremover, sa fylkesordfører Thore Westermoen under presentasjonen. Konjunkturbarometeret tar imidlertid også opp tema som bør vies økt oppmerksomhet og innsats. Agder skåret i fjor nest lavest i landet innenfor flere målestokker knyttet til forskning og utvikling. Det totale bildet med hensyn til forskning i landsdelen sett i forhold til resten av landet er utfordrende, konkluderes det med i barometeret.

-Det kan reises spørsmål om evnen til omstilling og fornyelse er god nok. Det er ikke noe entydig svar på det. Det vil blant annet avhenge av hvilke målebegrep en bruker. Vi har fått til et mye mer omfattende og tettere samarbeid mellom næringslivet, akademia og det offentlige de seneste årene. Forskning og utvikling blir stadig viktigere for næringslivet på Sørlandet. Det er løfterikt. Vi ser også gledelig å se at det forskningsarbeidet som foregår i bedriftene nytter og gir resultater. Ser vi på prosessindustrien i fylket så er den i verdenstoppen når det gjelder energieffektivitet og miljøpositive løsninger, sa fylkesordfører Thore Westermoen.

UiA Campus Grimstad
UiA Campus Grimstad
I en debatt etter presentasjonen ble Universitet i Agders forskningsfokus og innsats et tema flere tok opp. I følge konjunkturbarometeret utførte landsdelens næringsliv nærmere 74 prosent av den totale forskingen, universi­tets- og høyskolesktoren 15 prosent og instituttsektoren 11 prosent. Det ble i debatten hevdet at samspillet mellom bedrifter og universitetet ikke er bra nok. Fra styrerepresentantshold for universitetet ble det medgitt at det er en utfordring universitet arbeider med å bedre. Også fylkesordføreren fulgte opp dette. -Da kampen pågikk for å få et universitet i Agder ble det flagget at en ønsket et annerledes universitet. I det lå det å få til en akademisk institusjon som skulle medvirke til utvikling, forskning og rekruttering innen områder som er relevante og aktuelle for regionen. Det har dessverre skjedd i alt for liten grad hittil, sa Westermoen. Han pekte imidlertid på at det har vært noen gode tilløp til samarbeid som for eksempel mekatronikk-studiet som universitetet har satt i gang i samarbeid med industrien.


av Torkelsen, Jan H., publisert 17. februar 2011 | Skriv ut siden