Etter at flere forskere fra Agderforskning, anført av instituttsjef Anne Lene Dale, hadde presentert den første og ferske levekårsmonitoren for Agder for de to fylkestingene på Agder i går, ble det uttrykt interesse for en levekårsmonitor som gir oppdatert informasjon hvert år. Det ble samtidig, blant annet fra fylkesvaraordfører Toril Runden, tatt til orde for at det bør gjennomføres konferanser knyttet til både monitoren i sin helhet og til de ulike tema. Spesielt når nå oppfølgingen av Regionplan Agder 2020 skal igangsettes ser hun for seg en bredt anlagt konferanse. Runden ønsker å få diskusjoner med kommunene i landsdelen om hvordan det skal arbeides med de utfordringene som fremgår i monitoren. Fylkesvaraordføreren ser også behov for et stort levekårsprosjekt for Agder og da gjerne med statlig støtte.

I Regionplan Agder 2010 er det under temaet Det gode liv fastsatt at det årlig skal utarbeidesPresentasjon av levekårsmonitor statusrapporter som forteller om utviklingen av levekårene i landsdelen. Også i den nye folkehelseloven gjøres det til en lovpålagt oppgave for fylkeskommunene å bistå kommunene i å utarbeide kommunale helseoversikter. Fylkets helseutfordringer må legges til grunn i det regionale folkehelsearbeid, behov for nærmere kartlegginger, årsaksforhold og konsekvenser skal vurderes, og kartlegginger og utredninger foretas i nødvendig utstrekning. Helseoversikten skal foreligge som et skriftlig dokument og legges til grunn ved fylkespolitiske vedtak om regional planstrategi.

Instituttsjef Dale la på slutten av presentasjonen frem en utfordring til fylkestingene om et folkehelseprosjekt i landsdelen. Hun så for seg et flerårig forsknings og utviklingsprosjekt. I dette foretas kartlegging av behov og en måling av endring av tiltak over tid. Prosjektet baseres på en tverrfaglig dialog mellom offentlige etater og FoU-sektoren. Prosjektet skal også gi en oversikt over aktuell forskning. Dale mente at prosjektet vil gjøres best lokalt.


av admin, publisert 23. februar 2011 | Skriv ut siden