Siden 1999 har Statistisk sentralbyrå (SSB) publisert en indeks som måler likestilling mellom kvinner og menn i norske kommuner. I 2009 ble indeksen revidert og publiseres nå under navnet Indeks for kjønnslikestilling i kommunene.. Den ferske indeksen som er publisert viser at 71 av landets 100 minst likestilte kommuner finner vi i Agder-fylkene, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. De mest likestilte kommunene finner vi i østlandsområdet og i Troms og Finnmark. Sogn og Fjordane skiller seg fra vestlandsregionen for øvrig ved at vi finner mange av de mest likestilte kommunene her.

 Minst likestilte i sør og vest, mest likestilte i øst og nord

Når vi grupperer landets kommuner i fire like store grupper, kommer det frem noen regionale mønstre. Sør- og vestlandsregionen skiller seg markant fra resten av landet ved å være den regionen med flest kommuner som skårer lavt på likestilling. I Vest-Agder finner vi hele 13 av fylkets 15 kommuner i gruppen ”lav grad av likestilling”. Dette gjelder også flertallet av kommunene i Aust-Agder, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. Vi finner noen flere Aust-Agder og Hordalandskommuner i de midtre gruppene for likestilling enn i gruppen med lavest skår, som var tilfelle i forrige indeks for 2009.

De mest likestilte kommunene befinner seg hovedsakelig i det sentrale østlandsområdet: i Oslo, Akershus, Buskerud og Hedmark samt i Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark. 17 av 22 kommuner i Akershus finner vi i gruppen ”høy grad av likestilling”, og dette gjelder også flertallet av kommunene i Sogn og Fjordane, Buskerud, Troms og Finnmark.

Mange kvinner jobber deltid på Sør- og Vestlandet

Det mest fremtredende for de kommunene som skårer lavest på indeksen, og som havner i gruppen ”lav grad av likestilling”, er at verdiene på indikatorene for fordeling av henholdsvis inntekt, deltidsarbeid, ledere i kommunen og kommunestyrerepresentanter er vesentlig lavere enn for landsgjennomsnittet. De minst likestilte kommunene skiller seg også ut ved å ha en skjevere fordeling av kvinner og menn i offentlig og privat sektor enn gjennomsnittet for landet som helhet.

Les mer her: http://www.ssb.no/likekom


av Torkelsen, Jan H., publisert 22. februar 2011 | Skriv ut siden