I juni 2002 ble stortingsproposisjonen om Listerpakken behandlet. Listerpakken består av flere utbyggingsprosjekt i kommunene Farsund, Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Hægebostad. Mange prosjekt er unnagjort, men fortsatt er det stor anleggsvirksomhet i regionen.Når Listerpakken er ferdig utbygd, vil reisetiden mellom Farsund, Kvinesdal, Lyngdal og Flekkefjord bli mindre enn 35 minutter. Dette vil binde Lister bedre sammen og styrke bosetting, arbeidsplasser og næringsutvikling.

Listerpakken består av følgende prosjekt:

  1. OPS E39 Lyngdal – Flekkefjord
  2. Fv. 465 Kjørrefjord – Ulland
  3. Fv. 43 Aunevik – Bukkesteinen
  4. Trafikksikkerhetstiltak langs fv. 43 i Lyngdal og Farsund
  5. Fv. 43 Farsund sentrum
  6. Fv. 651 Skråveien
  7. Fv. 656 Agnefestveien
  8. Trafikksikkerhetstiltak langs fv.
  9. Bakken – Moi

OPS E39 Lyngdal – Flekkefjord hadde byggestart våren 2004 og åpnet i august 2006. OPS står for Offentlig Privat Samarbeid og innebærer at private aktører planlegger, bygger og vedlikeholder strekningen.

Fv. 43 Aunevik – Bukkesteinen hadde byggestart vinteren 2004, og ble ferdigstilt høsten 2006.

Fv. 465 Kjørrefjord – Ulland hadde byggestart høsten 2006, og planlegges ferdig i løpet av 2012.

Fv. 651 Skråveien hadde byggestart tidlig i 2009, og ble åpnet sommeren 2010.

De resterende prosjektene er mindre anlegg og utbedringer.

Ny veg i sjøen, Lister-pakken
Ny veg i sjøen, Lister-pakken

Ny veg i sjøen

Første parsell av fv. 465 fra Kjørrefjord til Sande ble åpnet høsten 2009. Nå jobbes det for fullt på neste strekning fra Sande til Kvåle, langs Åptafjorden. Her legges ny veg ut i sjøen. Terrenget på innsiden er bratt, ulendt og rasfarlig.

- Vi flytter vegen ut i sjøen for å skape et sikringsrom inn mot fjellet, forklarer byggeleder Bjørn Ivar Nedrejord.

Hele 170.000 kubikk tas ut fra et massetak midt på strekningen. 100.000 kubikk av disse massene blir fylt på sjøen med lekter. Sjødybden varierer, noen steder er det mulig å tippe fra land.

- Vi legger ladeslanger under fyllingene og sprenger slik at de bløte massene på sjøbunnen blir fortrengt til fordel for faste steinmasser. Dette kalles Aurlandsmetoden. Det er strenge krav til sjøfylling. Vi er nøye med sikkerheten. Alle fyllinger skal stabiliseres før arbeiderne kan oppholde seg der, forklarer byggelederen.

Anlegget omfatter også en flunkende ny småbåthavn for 20 båter siden den gamle brygga forsvinner under sjøfyllinger og ny veg.

- Den gamle vegen blir fjernet og vi legger vekt på å få til fine løsninger, både ut mot sjøen og på innsiden. Entreprenøren Risa AS gjør en god jobb, og er i rute sier Nedrejord.

Strekningen langs Åptafjorden skal åpnes i begynnelsen av juni i år. Arbeidet med siste parsell på fv. 465, fra Kvåle til Ulland, sendes ut på anbud i løpet av våren. Utbyggingen kommer sannsynligvis i gang før sommeren, og hele fylkesvegen skal være ferdig utbedret høsten 2012. Da er alle store prosjekt i Listerpakken på plass.

Sikrere veg mellom Farsund og Lyngdal

Fra utbygging Listerpakken
Fra utbygging Listerpakken

Det er mye arbeidskjøring og forholdsvis stor trafikk på fv. 43 mellom Farsund og Lyngdal. Stedvis er det også uoversiktlige partier og farlige avkjørsler. I løpet av våren tar vi tak i dette.

- Vi skal bygge to nye avkjørsler og bedre sikten ved Spind grendehus. Så skal vi sprenge en høy fjellskjæring ved Udestad. Massene her skal brukes I Haviksmyra. Der bygger vi ny avkjørsel, 370 meter ny veg og 200 meter ny gang- og sykkelveg samt fortau, sier byggeleder Ernst Walskaar.

De lokale entreprenørene, Lindland maskin AS, startet på dette arbeidet ved årsskiftet, og alt skal være ferdig i løpet av våren.

- Den største utfordringen med anlegget er trafikkavviklingen, sier byggelederen. Under sprengningsarbeidet blir trafikken lysregulert.

Ellers forklarer han at Haviksmyra er dyp, og alle bløte masser må graves bort før steinmasser fylles i. Noen steder er myra så dyp at det må sprenges for å fortrenge de myke massene til fordel for stabile masser.

- Vi samarbeider med flinke folk, så dette skal gå bra, sier Walskaar som er fornøyd med å lede et så nyttig prosjekt. Det er fint å jobbe med noe en tror på, noe som gjør sikkerheten bedre for trafikantene, sier han.

av admin, publisert 9. februar 2011 | Skriv ut siden