Nord-Trøndelag fylkeskommune tok våren 2005 initiativet til et bredt arbeid med kystskogbruket. Grunnlaget for initiativet var at skognæringen i kystfylkene hadde en negativ utvikling, til forskjell fra innlandsfylkene. Det ble etablert et politisk kystskogbrukssamarbeid mellom fylkeskommunene fra Rogaland til Finnmark. Samarbeidet har to hovedformål med fokus på verdiskaping og klima. Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal melde seg inn i Felles fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram på samme vilkår som de øvrige ni fylkeskommunene.

Gjennom oppfølgingsprogrammet er det fokusert på at verdiskapingspotensialet i eksisterende skogressurser langs kysten er stort. Målsettingen er å doble verdiskapingen innen 2020. Likeså er karbonbindingspotensialet i deler av gjengroingsområdene i kystfylkene også stort. Målet er å få laget et klimaskogprogram for disse arealene.

Tine Sundtoft, fylkesrådmann
Tine Sundtoft, fylkesrådmann
-Sett ut ifra utfordringene i skognæringen hører nok Vest-Agder naturlig til kystskogbruket, skriver fylkesrådmann Tine Sundtoft i saksutredningen. Hun peker på at tradisjonelt er også Vest-Agder betraktet som et av skogreisingsfylkene, slik som de andre kystskogbruksfylkene.
Fylket mottar også en del av de såkalte kystskogbruksmidlene, som forvaltes av fylkesmennene. I og med at kystskog-brukssamarbeidet startet og ble organisert gjennom fylkessammenslutningene, ble ikke Vest-Agder forespurt ved oppstarten. Kystskogbruket er imidlertid meget positive til at Vest-Agder kommer med i samarbeidet på samme vilkår som de andre fylkeskommunene.
http://www.kystskogbruket.no/

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden