I forbindelse med årets første konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren –det vil si både fylkeskommunene og kommunene - om 2012-budsjettet legger Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi frem beregninger av hvordan kommunesektorens utgifter påvirkes av den demografiske utviklingen. Befolkningsframskrivninger foretatt av Statistisk sentralbyrå er et vesentlig grunnlagsmateriale. Forventet befolkningsvekst er om lag 50 900 personer. På bakgrunn av dette anslår utvalget at den demografiske utviklingen vil medføre merutgifter for fylkeskommunene og kommune til drift av såkalte nasjonale velferdstjenester på om lag 2,5 milliarder 2011-kroner i 2012. Utvalget understreker at utgiftsberegningene er beheftet med usikkerhet.

Han uttrykte også takk til takke de som arbeider med kulturformidlig på gressrotplan, som utøvere, lærere og formidlere. -For meg er kultur og kulturarbeid selve sjelen i samfunnet, noe av det som gjør en befolkning til et fellesskap, ja selve limet som holder et samfunn sammen. Kulturformidling og kulturelt samkvem er ingen selvfølge, det er avhengig tilrettelagte arenaer og aktører som kan ivareta og videreutvikle dem til fellesskapets beste, sa han.

-Kulturarbeid blir viktigere og viktigere etter hvert som globalisering og etnisk mangfold gjør seg gjeldende i lokalsamfunnet. Alt arbeid som gjøres, må i utgangspunkt gjøres lokalt - vi lever tross alt et liv preget av tid og sted. Men enkelte steder er rikere enn andre, og enkelte uttrykk får et større nedslagsfelt enn andre. Et barn er ikke mindre talentfull fordi det bor på Lista og ikke i Kristiansand eller New York. Vi må innrømme, likevel at kulturelle ressurser varierer sterkt fra sted til sted. Og ikke alle talenter passer inn i kommersielle megakonsepter.

-I mitt arbeid lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt har jeg opplevd at fylkeskommunen står i

Breidenthal mottar fylkeskulturprisen fra fylkesordføreren
Breidenthal mottar fylkeskulturprisen fra fylkesordføreren.
en nøkkelposisjon til å se, høre og legge til rette for kulturlivet i regionen. Fylkeskommunen råder over større ressurser enn den enkelte kommune, og den har et nærere forhold til sine kommuner enn staten har muligheten til å oppnå. Jeg tror at kulturmulighetene i den enkelte kommune ville være færre og fattigere uten samarbeid med fylkeskommunen. Våre kommuner trenger fylkeskommunen på samme måte som et land trenger sin hovedstad og en by trenger sitt oppland, understreket Breidenthal.

-Jeg ønsker at alle i dette vidstrakte land skal få et godt og personlig tilrettelagt forhold til sang og musikk i sitt liv. Dette legger vi til rette for gjennom det offentlige skoleverk og organisasjonenes frivillige musikkliv. Her spiller fylkeskommunen en spesiell rolle, blant annet som forvaltningsnivå for den videregående skolen. Per dags dato har Vest-Agder fylkeskommune en veletablert musikklinje i Kristiansand og et Musikk- Dans- Drama vg1 tilbud i Lyngdal. All ære for det arbeidet som gjøres på disse to skoler. Men fylkeskommunen har også flere spennende sang- og musikkprosjekter i den videregående skole som lever usikre liv avhengig lokale økonomiske forhold. Disse alternative sang- og musikkprosjektene kan ha stor betydning for det store flertall av elevene i den videregående skole som ikke går på musikklinjer, men som ønsker et estetisk programfag eller tilbud som en del av sin skolegang.

-Jeg vil derfor utfordre fylkeskommunens kultur- og utdannings­avdelinger om å arbeide sammen om tilrettelegging for samarbeid mellom den videregående skole og det frivillig musikklivet i fylket, slik at alle i den videregående skole kan få et reelt musikalsk studietilbud i sammenheng med eller i tillegg til sine tilvalgte programfag. Synergieffekten av en slik tilrettelegging kan ha uant betydning for skolene og kulturlivet lokalt, regionalt og nasjonalt, avsluttet fylkeskulturprisvinner Breidenthal i det han igjen takket: -Takk for prisen og takk for arbeidet dere gjør i fylkeskommunen! Jeg gleder meg til å ta kunstverket hjem til Farsund og til å bruke prispengene til å legge til rette for videre kulturell innsats både lokalt og regionalt.
Bryan D. Breidenthal foran korister fra Farsund

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. desember 2010 | Skriv ut siden