Siden 1999 har Statistisk sentralbyrå publisert en indeks som måler likestilling mellom kvinner og menn i norske kommuner. I 2009 ble indeksen revidert og publiseres nå under navnet Indeks for kjønnslikestilling i kommunene. Se om statistikken for oversikt over hvilke indikatorer som inngår i indeksen. Nå foreligger årets indeks og den viser at 71 av landets 100 minst likestilte kommuner finnes i Agder-fylkene, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. De mest likestilte kommunene finnes i østlandsområdet og i Troms og Finnmark.

I Vest-Agder finnes hele 13 av fylkets 15 kommuner i gruppen ”lav grad av likestilling”. Dette gjelder også flertallet av kommunene i Aust-Agder, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. Det mest fremtredende for de kommunene som skårer lavest på indeksen, og som havner i gruppen ”lav grad av likestilling”, er at verdiene på indikatorene for fordeling av henholdsvis inntekt, deltidsarbeid, ledere i kommunen og kommunestyrerepresentanter er vesentlig lavere enn for landsgjennomsnittet.

Alle de seks største byene – Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo – er blant de mest likestilte kommunene i landet. Byene skårer jevnt over høyt på de fleste indikatorene selv om det er noe variasjon. Kristiansand og Stavanger ligger begge noe under gjennomsnittet på indikatorene deltidsarbeid, inntekt og fordeling av ledere. Dette stemmer med tendensene for regionen de ligger i. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er det en lavere andel av lederne som er kvinner, sammenlignet med majoriteten av andre kommuner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden