Ordfører Odd Omland har all grunn til å være både stolt og tilfreds med kommunen sin med visjonen: vakker – vennlig – vågal. Kommunen har de siste årene har hatt både fødselsoverskudd og netto innflytting. Folketallet var ved årsskiftet 5816. I løpet av de tre siste årene har kommunen
Odd Omland og Thore Westermoen
Odd Omland og Thore Westermoen
fått rundt 250 nye innbyggere. I Kommuneplanen er befolkningsutvikling et sentralt tema. Hovedmålet lyder slik: Kvinesdal kommune skal være den foretrukne bokommunen i regionen. Vårt mål er å øke innbyggertallet fra 5776 i 2010 til 9722 innen 2022.

For å få til befolkningsvekst satser kommunen på bolyst og egen attraktivitet. Da står tilgang på arbeid og bolig i søkelyset. Når dette er avklart og oppnådd vil det bli lagt økende vekt på faktorer som: familie, tilgang på varer, tjenester, kultur- og fritidstilbud, kommunikasjon, miljø- og natur, venner, trygghet i nærmiljøet og stedstilhørighet. Ut fra signalene fra ordfører Omland ligger mye til rette for å få til en slik utvikling. Det er bred enighet om planene kommunen styrer etter og ordføreren betegner Kvinesdals økonomi som god.

I årene fremover innser en i kommunen at for å få til ønsket utvikling er det av stor viktighet å både innrette seg etter og se mulighetene som ligger i at kommunen er ledd i en region. I kommuneplanen er det slått fast at en videre utvikling av Kvinesdal-samfunnet må bygge på egen identitet, historie, kultur og naturgrunnlag. Arbeidet må imidlertid skje i nært samarbeid med kommunene i Lister og Vest-Agder fylkeskommune.
Fellesmøte mellom fylkesutvalget og formannskapet i Kvinesdal


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden